Tuoteriskit

Yritys saa toimeentulonsa tuotteistaan ja palveluistaan. Tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyy aina riskinottoa. Tuotteisiin liittyvän päätöksenteon epäonnistuminen saattaa osoittautua hyvin kalliiksi. Näitä riskejä voit vähentää järjestelmällisellä koko tuotetoiminnan ja kaikki tuoteprojektit kattavalla riskien hallinnalla.

Tuotteisiin ja tuotetoimintaan liittyvä riskienhallinta on pitkäjänteistä ja ammattimaista, ennakoivaa ja varmistavaa työtä. Tätä kokonaisuutta kutsutaan tuoteriskien hallinnaksi.

Tuoteriskien laaja kenttä

Pk-yrityksen toiminta on monipuolista. Siitä syystä riskitkin voivat olla hyvin monenlaisia. Tuoteriskien hallinnan lähtökohta on laadukkaat ja turvalliset tuotteet. Lisäksi se, miten tuote myydään, on tärkeää. Laatuajattelu on ulotettava koskemaan myös yrityksen kaupankäynnin sopimustoimintaa ja markkinointia. Tuotteeseen liittyviä riskejä voidaan rajoittaa ja hallita huolellisesti laadittujen sopimusehtojen avulla.

Tarkemmin tuotteisiin liittyviä riskejä voidaan tunnistaa aihealuekohtaisilla tarkasteluilla. Katso tämän sivun osiossa "Tuoteriskien tunnistaminen".

Tuoteriskit
 

Aiheeseen liittyvää materiaalia tulostettavassa muodossa:

Pitkäjänteinen riskienhallinta

Jokaisella tuotteella on elämänsä aikana monta vaihetta ideasta käytön jälkeiseen hävittämiseen. Tälle välille mahtuu melkoinen määrä erilaisia riskejä. Tuoteriskien hallinnalla pyritään tuotteisiin liittyvien riskien välttämiseen, pienentämiseen tai riskin siirtämiseen esimerkiksi vakuuttamalla. Tuoteriskien hallinnassa tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistaminen on toiminnan perusedellys.

Ammattimaisuutta, ennakointia ja varmistamista

Erilaisia virheitä ja epäonnistumisia pidetään usein väistämättöminä. Suuri osa niistä on vältettävissä toimimalla paremmin, ennakoimalla ja varmistamalla.

Tuotannossa tuotteeseen syntyviin virheisiin voidaan osoittaa selkeät syyt. Niihin vaikuttamalla ei virheitä voida aina täysin poistaa, mutta virheiden määrää voidaan vähentää niin, että niistä aiheutuva riski ei ole liiallinen.

Monessa yrityksessä on jo laatujärjestelmä, mutta se koetaan usein byrokratiana. Yrit-yksessä ei ole aina oivallettu laatutoiminnan merkitystä. Laatutoiminnassa on olennaista asiakkaan tarpeiden täyttäminen ja puutteet siinä ovat useimpien yritysten suurimpia riskejä.

Toiminnan laatu on oleellinen osa hyvää yritystoimintaa. Laadukas toiminta on ammattimaista, vastuuntuntoista yhteistyötä, jota ilman riskienhallinnalta on pohja pois. Riskienhallinta korostaa ongelmien ennakointia. Ennakoiva tuoteriskien hallinta tarkoittaa, että mietitään etukäteen, millaisiin tosielämän kommervenkkeihin tuote voi myöhemmässä vaiheessa joutua.

Varmistaminen on riskienhallinnan kulmakiviä. Esimerkiksi raaka-aineiden saanti on varmistettava, ettei omille asiakkaille jouduta myymään "ei-oota". Se on usein asiakassuhteen loppu.

Tuotteiden kehittämisessä tarkastellaan liian usein vain tuotteen normaalia käyttöä. Suuria ongelmia voi liittyä jo tuotteen käyttöönottoon asiakkaalla tai sen vikojen ja toimintahäiriöiden hallintaan.

Lainsäädäntö - Viranomaiset - Kuluttajat.

Pk-yrityksen jokaisen tuotteen pitää menestyä riittävän hyvin myös taloudellisesti. Pienellä yrityksellä ei aina ole resursseja uudistaa kehittely- ja markkinointiponnisteluja. Liian moni yritys kaatuu ensimmäisen tuotteensa kanssa.

Lainsäädäntö, viranomaiset, kuluttajat ja esimerkiksi alihankkijoiden ja maahantuojien kanssa tehtävät sopimukset asettavat erilaisia vaatimuksia tuotteille. Tuotteiden pitää olla tarkasti sovittujen vaatimusten mukaisia.

Uuden tuoteidean varaan rakennettu yritys perustuu yrittäjän unelmiin - usein uuden ratkaisun teknisiin etuihin. Monasti tuotteen menestyksen turvaavien vaatimusten moninaisuus unohtuu.

Tuoteturvallisuuden puutteet voivat estää markkinoille pääsyn ja aiheuttaa raskaita vastuuongelmia. Tuotevirheet voivat aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja, itse tuotteeseen kohdistuvia vahinkokustannuksia, takaisinvetokustannuksia, myyntikatteen menetyksiä tai esimerkiksi vaikutuksia yrityksen imagoon.

Helpoimmillaan virheiden vaikutukset voidaan hoitaa asiakkaan kanssa tehdyillä järjestelyillä tai tuotteiden korjaamisella. Pahimmillaan virheet tuottavat asiakkaalle pahoja ongelmia ja siitä syystä vahingonkorvausvaateita. Tuloksena voi olla valmistajan, myyjän tai maahantuojan konkurssi.

Tuote on se minkä asiakas saa

Tuote on se, minkä asiakas saa

 

Tuotteilla tarkoitetaan yleensä erilaisia tavaroita ja laitteita. Tuotteita ovat kuitenkin kaikki ne asiat, joita asiakas saa yritykseltä. Kyse voi olla tavaroista, palveluista, raaka-aineista tai vaikkapa erilaisten tietojen antamisesta asiakkaille. Näitä kaikkia on hallittava samanlaisin laadukkain pelisäännöin.

Pakkaus on usein olennainen osa tuotetta. Lisäksi lähes kaikkiin tuotteisiin liittyy ohjeita tai muuta tuoteinformaatiota. Myös käyttöohjeet ja tuote-esitteet ovat osa tuotetta.

Tällä sivustolla tuotteella tarkoitetaan tavallisesti fyysistä esinettä, tavaraa, konetta tai laitetta. Riskien tunnistamisen ja hallinnan osalta sivustossa esitetyt periaatteet soveltuvat usein myös toisenlaisten tuotteiden riskien tarkasteluun.

Miettiessään liikeideaa, jokaisen yrityksen tulee ottaa huomioon asiakkaat ja markkinasegmentit, tarjottavat palvelut sekä niiden markkinointi. Yrityksen on varmistettava resurssien riittävyys, organisaation toimivuus ja toimintaperiaatteiden ajankohtaisuus. Liian usein tuoteidea pohjautuu testaamattomiin unelmiin, jotka eivät perustu selvitettyihin asiakastarpeisiin.

Tuoteinformaatio

Suomeksi ja ruotsiksi

Osana tuoteturvallisuutta tulee kaikissa Suomessa markkinoitavissa kulutustavaroissa tai tuotepakkauksissa olla seuraavat lakisääteiset tiedot sekä suomeksi että ruotsiksi:

 • Valmistajan tai valmistuttajan nimi
 • Kauppatavaran mukainen nimi, joka kertoo käyttötarkoituksen (esim. hiustenpesuaine)
 • Käyttöohjeet, jos ne ovat turvallisuuden kannalta tarpeen
 • Pesu-, puhdistus- ja hoito-ohjeet, jos ne ovat tuotteen käytön kannalta tarpeen
 • Varoitusmerkinnät, jos ne ovat käytön kannalta tarpeen
 • Hävitysohjeet, jos tuotteen hävittäminen käytön jälkeen aiheuttaa vaaraa

Palveluiden osalta tuoteinformaatiota ei voi kiinnittää itse tuotteeseen, mutta esimerkiksi vuokrattaessa kuntoilulaitteita tai annettaessa hammashoitoa tulee palveluun sisältyä riittävä ohjeistus, jotta varmistetaan palvelun turvallinen käyttö.

Tuoteriskien hallinnan hyöty

Luovuutta ja menestystä

Riskienhallinta tukee yrityksen tuotetoiminnan kehittämistä. Järjestelmällinen riskienhallinta ei esimerkiksi sammuta innovatiivisen yrityksen luovuutta, vaan päinvastoin varmistaa, että yritys pysyy luovana ja sillä on hyvät menestymismahdollisuudet! Asiakaslähtöisyydellä, laatuajattelulla ja riskienhallinnalla on paljon yhteistä.

Haaste pk-yritykselle

Tuoteriskit ovat monimuotoisuutensa ja nopeasti muuttuvien tilanteiden takia erityisesti pk-yrityksille vaikeasti hallittavia asioita. Tuoteriskien hallinta on koko henkilöstön jokapäiväistä toimintaa, jonka tulee sujua kaikissa tilanteissa aukottomasti.

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus on alue, jolla ei pidä toistaa historian virheitä! Tuotteen kehittelyssä kannattaa selvittää vastaavilla tuotteilla sattuneet tapaturmat ja vahingot sekä niiden syyt. Viranomaisten kautta löytyy vahinkotietoja. Esimerkiksi Kuluttajavirastolla on tietoa Suomessa sattuneista tuotevahingoista ja yhteydet eurooppalaisiin tuotevahinkorekistereihin. Varmistamisen menetelmiä EU:n tuotteiden turvallisuutta koskevat direktiivit edellyttävät turvallisuuden arvioinnissa tiettyä menettelyä, jossa ei kuitenkaan oteta vahvaa kantaa vaarojen tunnistamisessa käytettäviin ns. turvallisuusanalyysimenetelmiin. Niitä kannattaa käyttää kaikkien tuotteiden osalta. Hyvin yksinkertaisilla ja tutuilla tuotteilla voi riittää direktiiveissä olevien vaaratekijöiden listan käyttö tarkistuslistana.

Turvallisuusanalyysimenetelmiä ovat mm:

 • Vika- ja vaikutusanalyysi, jolla tarkastellaan laitteen eri osien vikaantumismahdollisuuksia ja niiden seurauksia. Näin tuote saadaan paitsi turvalliseksi, myös luotettavaksi.
 • Potentiaalisten ongelmien analyysi auttaa ideoimaan erilaisia tuotteeseen liittyviä ongelmia ja vaaroja.
 • Työn turvallisuusanalyysi on menetelmä, jolla tarkastellaan järjestelmällisesti jokainen tuotteen käytön vaihe ja tunnistetaan ko. vaiheen mahdolliset vaarat.
 • Toimintovirheanalyysillä tarkastellaan käyttäjän mahdollisesti tekemiä virheitä. Ne ovat hyvin yleinen vaarojen syy. Virheet johtuvat tavallisesti laitteen puutteellisesta suunnittelusta

Tuotteen lujuus ja kestävyys tulee varmistaa laskelmien lisäksi

Käyttöohjeet vaativat oman tarkastelunsa. Ohjeiden oikeellisuus, esitettyjen työvaiheiden turvallisuus, turvallisuusohjeet ja varoitukset on käytävä huolella läpi käyttäjän näkökulmasta.

Tuotteen turvallisuudesta on varmistuttava tuotekehityksen aikana. Tuotetta ei saa antaa edes koekäyttöön ennen kuin turvallisuus on varmistettu!

Tuoteriskien tunnistaminen

Tuotteen riskeihin vaikuttavat tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet tuotekehityksestä tuotteen hävittämiseen. Kaikki vaiheet on suunniteltava ja hallittava. Kaikkiin vaiheisiin liittyy myös riskejä. Riskien tunnistaminen on riskienhallinnan lähtökohta.

Tällä www-sivustolla sinulla on käytössäsi useita työvälineitä tuoteriskien tunnistamiseen. Tuotteen elinkaarelta on poimittu keskeiset vaiheet, joiden riskien tunnistamiseen on tällä www-sivustolla työvälinekortteja. Työvälinekortit sopivat ennen kaikkea fyysisille esineille, tavaroille, koneille ja laitteille tai raaka-aineille, mutta niitä voidaan käyttää myös palvelutuotteiden riskien tunnistamiseen. Palveluyritysten kannattaa myös tutustua oman alansa erityislainsäädäntöön, koska palveluiden ostamiseen ja myymiseen liittyvät vastuukysymykset ovat erilaisia kuin tavaroilla. Työvälinekortit ovat usein tarkistuslistatyyppisiä ja koko henkilöstö voi helposti käyttää niitä riskien tunnistamisen apuna. Tunnistamisen jälkeen on selvitettävä mahdollisuudet riskien välttämiseen tai niiden pienentämiseen.

Tunnista elinkaaren kaikkien vaiheiden riskit

Tuoteidea

Miettiessään liikeideaa, jokaisen yrityksen tulee ottaa huomioon asiakkaat ja markkinasegmentit, tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä niiden markkinointi. Yrityksen on varmistettava resurssien riittävyys, organisaation toimivuus ja toimintaperiaatteiden ajankohtaisuus. Liian usein tuoteidea pohjautuu testaamattomiin unelmiin, jotka eivät perustu selvitettyihin asiakastarpeisiin.

Nämä on hallittava:

 • Markkinat
 • Asiakkaat
 • Toiminta-ajatus

Tuotekehitys

Tuotteen turvallisuus syntyy suunnitteluvaiheessa. Valmistajan on ennen tuotteen markkinoille laskemista arvioitava tuotteen käyttäjät ja käyttötavat kaikissa tuotteen elinvaiheissa.

Taloudelliset riskit liittyvät mm. siihen, kehitetäänkö sellainen tuote, jota asiakkaat todella tarvitsevat ja haluavat. Tuotekehityksen aluksi on lisäksi tärkeää selvittää aiemmilla tai vastaavilla tuotteilla sattuneet vahingot. Suunnittelun kuluessa turvallisuutta on selvitettävä turvallisuusanalyysien ja testauksen avulla.

Nämä on hallittava:

 • Turvallisuusanalyysit
 • Suunnittelukatselmukset
 • Dokumentointi
 • Käyttöohjeet
 • Vika- ja vaikutusanalyysi
 • Käytettävyystutkimukset
 • Käyttöohjeen tarkistus

Vaatimustenmukaisuus

Direktiiveissä, laissa, asetuksissa ja niiden nojalla annetuissa säädöksissä on tuotteille määritelty erilaisia vaatimuksia. Viranomaisvaatimustenmukaisuuden täyttämisen symboli on usein CE-merkintä. Viranomaisten asettamien vaatimusten lisäksi tuotteen on täytettävä käyttäjien asettamat vaatimukset.

Nämä on hallittava:

 • Käyttäjät
 • Asiakkaat
 • Viranomaiset

Tuotanto

Valmistuksen aikana tapahtunut virhe tai laiminlyönti voi johtaa yksittäisen tuotteen tai koko tuote-erän virheellisyyteen. Yleisimpiä riskitekijöitä ovat työvirheet ja laadunvalvonnan puutteet.

Nämä on hallittava:

 • Koneet ja laitteet
 • Työ- ja toimintaohjeet
 • Laadunvarmistus
 • Alihankkijat

Myynti ja markkinointi

Tuotteen valmistajan on varmistettava, että tuotteesta annettava informaatio on asianmukaista. Tuotteesta ei saa antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja missään sen elinkaaren vaiheessa.

Nämä on hallittava:

 • Osaaminen
 • Palaute
 • Esitteet
 • Vienti

Tuotteen käyttö ja tuotevastuu

Tuotteen valmistajan on liitettävä tuotteeseen kunnolliset käyttöohjeet. Tuotteen käyttöön liittyvä palaute on yritykselle välttämätöntä. Tuotevastuu kattaa erilaisia virheitä: suunnittelu-ja rakenne-, valmistus-, informaatio-, käsittely- ja kehittelyvirheet.

Nämä on hallittava:

 • Direktiivit ja standardit
 • Käyttäjät ja käyttö
 • Palaute
 • Takaisinveto
 • Tuotevastuu

Toimitus, takuu ja ympäristö

Tuote voi olla valmistajalta lähtiessään täysin vaaraton, mutta virheellinen käsittely varastoinnin tai kuljetuksen aikana voi muuttaa tuotteen vahinkoa aiheuttavaksi. Tuote voi myös vahingoittua tai pilaantua matkalla asiakkaalle.

Nämä on hallittava:

 • Kuljetus ja varastointi
 • Tuotteen käyttö
 • Huolto- ja korjaussuunnitelma
 • Tuotteen kierrätys
 • Tuotteen käytöstä poistaminen

Kaikki aivot käyttöön

Tuoteriskien tunnistamisessa tarvitaan koko henkilöstön osaamista, osallistumista ja panostusta. Tämä edellyttää sitä, että koko henkilöstöllä on tieto tuotteesta ja sen elinkaaren eri vaiheista. Erilaisten näkemysten ja kokemusten kokoaminen vaatii osastojen välistä tiivistä yhteistyötä. Riskienhallinta on koko henkilöstön jokapäiväistä työtä - tavoitteena laadukas ja turvallinen tuote.

Tuotteen turvallisuuden varmistaminen

Tuoteriskien hallinnan keskeinen lähtökohta on tuotteen turvallisuuden varmistaminen. Sen sivutuotteena tuotteen luotettavuus ja käytettävyys paranevat.

Turvallinen tuote on yritykselle vähäriskinen, koska

 • Tuotevahinkojen todennäköisyys ja seuraukset ovat vähäiset
 • Korvausvaatimusten ja takaisinvedon (tuotteen veto takaisin jo ostaneilta asiakkailta) riski on vähäinen
 • Tuotteen ja yrityksen maine säilyy hyvänä
 • Direktiivien ja turvallisuusstandardien vaatimusten mukainen tuote ei joudu viranomaisten toimenpiteiden kohteeksi (esimerkiksi tulli pysäyttää tuotteet rajalle).

Millainen on turvallinen tuote?

Turvallinen tuote on suunniteltu kaikille todellisille käyttäjille ja käyttöolosuhteisiin. Tuotteen vaarat on tunnistettu ja mahdollisuuksien mukaan poistettu. Lopuista vaaroista koituvaa riskiä on pienennetty tuotteen varoitusmerkinnöillä ja hyvillä käyttöohjeilla. Monilla tuotteilla käyttöönottokoulutus on tärkeätä. Myös tuotteen kuviteltavissa olevat väärinkäyttötilanteet on otettu huomioon. Tuotteen on oltava turvallinen kaikissa elinkaarensa vaiheissa, mukaanlukien ostajan tekemä kokoonpano, kuljetukset ja tuotteen käytöstä poisto.

Täydellinen turvallisuus - pyrkimisen arvoinen tavoite!

Miten turvallisuus saadaan aikaan?

Turvallisen tuotteen aikaansaaminen edellyttää:
 • Tuotteen vaatimusten selvittämistä (viranomaisvaatimukset, käytön asettamat vaatimukset)
 • Huolellista vaatimukset huomioon ottavaa, realistista suunnittelua
 • Turvallisuuden varmistamista järjestelmällisin tarkasteluin (turvallisuusanalyysit) ja kokeellisin testein, esimerkiksi tuotteen rakenteiden lujuus tai käyttöohjeen ymmärrettävyys.

Oikeat asenne on tärkeätä. Johdon on asetettava tuoteturvallisuus keskeiseksi tavoitteeksi ja annettava tuotekehityshenkilöstön käyttöön tarvittavat resurssit turvallisuuden varmistamiseen - esimerkiksi testit vaativat aikaa ja voivat olla suhteellisen kalliita. Suunnittelijoilla on otettava mahdollisia ongelmia jopa etsivä asenne. Ongelmat on kohdattava tuotekehityksen aikana, eikä vasta tuotteen jo ollessa markkinoilla!

Suunnittele turvallinen tuote - vältät kalliit korjaukset!

Aiheeseen liittyvää materiaalia tulostettavassa muodossa:

Tuotteen turvallisuusanalyysit

Tuotevastuu ja -turvallisuus

Kaikkia yrityksiä ja yrittäjiä koskee vaatimus vastata toiminnastaan ja tuotteistaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa taloudellista vastuuta erilaisissa ongelma- ja onnettomuustapauksissa tai rikosoikeudellista vastuuta mahdollisissa väärinkäytöksissä tai laiminlyönneissä. Yrityksen vastuu toiminnastaan tarkoittaa yleistä vastuuta tilanteissa, joissa yritys tai yrityksen edustaja aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa asiakkaalle tai muulle taholle taikka näiden omaisuudelle. Koska vastuu ei tässä yhteydessä välttämättä liity tuotteisiin tai asiakkaan kanssa sovittuun toimintaan, ei vastuuta voida sopimuksin rajoittaa.

Tässä käsiteltävät asiat koskevat sekä materiaalisia tuotteita (koneita, tavaraa) että palveluyritysten tuottamia palveluita, joita siis voidaan myös kutsua tuotteiksi. On kuitenkin huomattava, että palveluihin voi alasta riippuen liittyä myös tässä esitetystä poikkeavia vastuita ja velvollisuuksia.

Tuotevastuun ja tuoteturvallisuuden keskeistä lainsäädäntöä

 • Vahingonkorvauslaki
 • Kauppalaki
 • Kuluttajansuojalaki
 • Tuoteturvallisuuslaki
 • Tuotevastuulaki
 • Asetus kulutustavarasta annettavista tiedoista
 • Stmp käyttöturvallisuustiedoitteista
 • Vnp koneiden turvallisuudesta

Keskeinen asia tuoteriskien hallinnassa on tuotteen turvallisuuden arviointi. "Terve insinöörijärki" ei aina riitä, vaan on käytettävä erilaisia turvallisuus- ja luotettavuusanalyysimenetelmiä. Tämä kortti esittelee muutamia arviointimenetelmiä.

Tuotteen turvallisuuden tarkasteluun on erilaisia lähestymistapoja:

 • Tuotekonseptin yleinen tarkastelu antaa kuvan tuotteen perusratkaisujen toimivuudesta: Onko tuote kokonaisuutena turvallinen?
 • Tuotteen teknisten ratkaisujen tarkastelussa selvitetään, miten tuote toimii teknisesti ja miten turvallistamisratkaisut vastaavat esimerkiksi konedirektiivin vaatimuksia. Sopiva menetelmä on esimerkiksi vika- ja vaikutusanalyysi.
 • Tuotteen toiminnallista turvallisuutta arvioidaan tarkastelemalla tuotteen todellista käyttöä ja sen asettamia turvallisuusvaatimuksia. Myös väärinkäytön mahdollisuudet on selvitettävä. Vasta todellisen käytön järjestelmällinen tarkastelu paljastaa todellisen turvallisuustason. Käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi toimintovirheanalyysi ja työn turvallisuusanalyysi.

Tuotteen turvallisuuden tarkastelussa on aina otettava huomioon koko tuote, kaikki käyttäjäryhmät sekä todelliset käyttötehtävät ja -tilanteet.

Vika- ja vaikutusanalyysi teknisen toimintavarmuuden varmistamiseen

Vika- ja vaikutusanalyysi (engl. lyhenne FMEA) on tuotteen toimintavarmuuden analysointimenetelmä. Se on tarkoitettu tunnistamaan sellaisia vikamahdollisuuksia, joiden seurauksilla on merkittävä vaikutus tarkasteltavan tuotteen suorituskykyyn. Samalla kun tuotteen luotettavuus paranee, paljastuu monia vaaroja ja kunnossapito helpottuu. Menetelmä sopii parhaiten materiaali- ja laitevikojen tarkasteluun. Tarkastelun voi tehdä yksi menetelmän tunteva henkilö. Vika- ja vaikutusanalyysiä on kuvattu standardissa SFS 5438. Tämä menetelmä on monissa yrityksissä menestystekijäksi koettu perustyöväline.

Menetelmä paljastaa:

 • Tuotteen osien ja komponenttien vikaantumismahdollisuudet
 • Vikaantumisten seuraukset (vaarat, vaikutusketjut)
 • Parhaat toimintavarmuuden kehittämisen mahdollisuudet.

Aiheeseen liittyvää materiaalia tulostettavassa muodossa:

Työn turvallisuusanalyysi paljastaa käyttö- ja ylläpitotehtävien vaarat

Työn turvallisuusanalyysi on suunniteltu teollisten työtehtävien tarkasteluun, mutta se sopii hyvin myös tuotteiden käytön tarkasteluun.

Työn turvallisuusanalyysissä tuotteen käyttötehtävät jaetaan osiin (työvaiheisiin) ja pyritään sitten löytämään kuhunkin työvaiheeseen liittyvät vaarat, niiden syyt ja torjuntamahdollisuudet. Tuotteen käyttöä havainnoidaan joko työtä seuraamalla tai videon perusteella. Prototyyppejä voidaan tarkastella jopa toimimattoman laitteen käyttöä simuloiden - kuvitellaan, miten laite toimii ja miten käyttö- ja ylläpitotehtävät etenevät. Samalla voidaan tarkistaa käyttöohjeen vastaavuus todellisen toiminnan kanssa.

Vaarojen tunnistaminen tehdään usein työryhmässä. Vaarojen etsimisen apuna käytetään usein erilaisia tarkistuslistoja. Vaaroille arvioidaan mahdollisen vahingon todennäköisyys ja vakavuus ja vahinkoriski lasketaan näiden kahden tulona.

Työn turvallisuusanalyysi sopii myös yrityksen tuotantotehtävien tarkasteluun, joten se on yrityksen riskienhallintatoimintaan hyvin sopiva perustyöväline.

Menetelmä paljastaa:

 • Tuotteen käyttöön liittyvät yksityiskohdat
 • Niihin liittyvät vaarat
 • Riskien suuruuden
 • Turvallisuuden kehittämismahdollisuudet

Toimintovirheanalyysillä kriittiset käyttövirheet hallintaan

Tuotteen toimintovirheanalyysi on menetelmä käyttövirheiden tarkasteluun. Analyysillä tunnistetaan yksittäisten käyttötehtävien ja niiden vaiheiden suorittamisessa esiintyviä virheitä ja ongelmia sekä virheiden vaikutuksia tuotteeseen, käyttäjään ja käyttöympäristöön. Tarkastelu rajataan yhteen työtehtävään tai työvaiheeseen kerrallaan.

Tuotteeseen liittyvä vastuu

Tuotteen myyntiin liittyy virhevastuu, tuotevastuu ja takuu. Vastuun sisältö ja säädöstausta on erilainen riippuen siitä, onko kysymys yritysten välisestä kaupasta vai yrityksen ja kuluttajan välisestä kaupasta.

Yleinen toimittajan vastuu

Tuotteen on oltava asiakkaan kanssa tehtyjen sopimusten mukainen. Muussa tapauksessa yritys voi olla korvausvelvollinen. Yleensä kaikki tuotteen piirteet on kuvattava dokumenteissa, sillä asiakkaan odotukset voivat erota suunnittelijan oletuksista - asiakkaan tarpeita ei voi koskaan tuntea täydellisesti. Sopimusten huolellinen laatiminen ja noudattaminen on tärkeää. Yritysten välistä kauppaa säätelee kauppalaki, jonka mukaan myyjän virhevastuu on varsin laaja. Kauppalain lähtökohtana on kuitenkin yleinen sopimusvapauden periaate: lain pelisäännöistä voidaan - ja tuleekin - poiketa, kun osapuolet sitä haluavat.

Myyjänä tavallisesti toimivan pk-yrityksen on tärkeä huolehtia aina siitä, että sopimus tehdään ja siihen kirjataan myyjän vastuuta kohtuullistavat sopimusehdot, koska sopimuksen vastuiden ja velvoitteiden tulee aina olla järkevässä taloudellisessa tasapainossa. Ellei sopimusta ole tehty, niin kauppalaissa on säännökset virheen seurauksista.

Kauppalain mukaan tuotteessa on virhe ellei se

 • Sovellu tarkoitukseen, johon sitä yleensä käytetään
 • Sovellu siihen tarkoitukseen, johon sitä oli tarkoitus käyttää
 • Vastaa sopimuksen mukaisia ominaisuuksia
 • Ole pakattu tarkoituksenmukaisella tavalla

Välilliset ja välittömät vahingot

Välittömät vahingot

Kauppalaissa vahingot on jaettu välittömiin ja välillisiin vahinkoihin. Myyjällä on korvausvastuu välittömistä vahingoista riippumatta siitä, onko sopimusrikkomuksen syynä huolimattomuus tai laiminlyönti (tuottamus). Myyjän vastuu ulottuu myös niihin tahoihin, joita hän on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä - kuten alihankkijoitaan.

Välillisiä vahinkojaovat

 • Tuotannon tai liikevaihdon vähenemisestä tai keskeytymisestä aiheutuva vahinko
 • Muu vahinko, joka aiheutuu siitä, että tavaraa ei voida käyttää tarkoitetulla tavalla
 • Voitto, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai se on jäänyt täyttämättä oikein
 • Muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta aiheutuva vahinko
 • Muu samankaltainen, vaikeasti ennakoitava vahinko.

Välillisten vahinkojen vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää kauppalain mukaan tuottamusta myyjän puolelta. Jos tuotteen käyttö aiheuttaa yritysten välisessä kaupassa vahinkoja asiakkaalle, on asiakkaan kyettävä osoittamaan tuottamuksellisuus tai vakavat puutteet, eli että vahinko todella johtui tuotteessa olevista puutteista. Sopimuksissa ja tilauksissa määrittelemättömien tuoteominaisuuksien osalta on varminta toteuttaa ne soveltuvien standardien mukaisesti.

Vaativa liike-elämä edellyttää toimitusketjun tahdistusta. Pyrkimykset nopeuteen, tehokkuuteen ja pieniin varastoihin edellyttävät kaikkien osapuolten pysymistä aikataulussa. Jos toimitus asiakkaalle viivästyy, vahinko voi heille olla suuri. Sinun yrityksesi voi joutua maksumieheksi, jos se on viivästykseen syypää.

Yritysten yhteistyöverkostossa ollaan riippuvaisia muiden panoksesta. Kaikkia osapuolia tyydyttävä sopimus yhteistyöstä on toimivan verkoston perusedellytys. Alihankkijoiden toimintaa on syytä seurata aktiivisesti ja antaa toiminnasta palautetta. Alihankinnassa syntyviin ongelmiin pitää aina varautua, vaikka alihankkijan toimiin on joskus vaikea vaikuttaa.

Tuotevastuu

Vahingot korvattava

Tuotevastuulla tarkoitetaan tuotteen valmistajan, maahantuojan tai myyjän vahingonkorvausvelvollisuutta tuotteen aiheuttamista vahingoista. Tuotevastuuta on erityisesti kuluttajatuotteilla, mutta se koskee myös yritysten välistä kauppaa. Tuotevastuulaki ehkäisee ennalta tuotevahinkoja ja parantaa vahinkoa kärsineen oikeutta saada korvaus vahingosta.

Suomalainen tuotevastuulaki noudattelee pääpiirteissään EU:n tuotevastuudirektiiviä.

Lain periaatteet ovat

 • Ankaran vastuun periaate. Vastuussa tuotteen aiheuttamasta vahingosta ovat tuotteen valmistaja ja maahantuoja sekä jokainen, joka asettamalla nimensä tai tavaramerkkinsä tuotteeseen, ilmoittaa olevansa tuotteen valmistaja. Korvausvelvollisuus syntyy riippumatta siitä, onko tuotteen valmistaja tai muu korvausvelvollinen ollut huolimaton.
 • Tuotteessa katsotaan olevan virhe, jos se ei ole niin turvallinen kuin kuluttajalla on aihetta edellyttää. Tässä tapauksessa huomio kiinnitetään markkinoinnissa annettaviin tietoihin, tuotteen oletettuun käyttöön sekä liikkeelle laskemisen ajankohtaan.
 • Kehitysriskiin vetoaminen ei ole mahdollista. Valmistaja ei voi vapautua vastuusta edes sen perusteella, että vahinko on aiheutunut sellaisesta tuotteen ominaisuudesta tai vaikutuksesta, jota ei markkinointia aloitettaessa kyetty ennakoimaan tuon ajankohdan tietämyksenkään avulla.

Tuotevastuulaki koskee kuluttajan oikeuksia - ei yritysten välisiä suhteita. Lain mukaan vahinkotilanteesta vastaavat vahingoittuneelle yhteisvastuullisesti alihankkija ja lopputuotten valmistaja, joiden keskinäinen korvausosuus ratkeaa yritysten välisen sopimuksen mukaisesti.

Suomen tuotevastuulain tarkoituksena on ennalta ehkäistä tuotevahinkoja, koska valmistajien ja maahantuojien uskotaan tällä tavoin entisestään tehostavan markkinoimiensa tuotteiden valvontaa. Toisena tarkoituksena on parantaa vahinkoa kärsineen oikeutta saada korvaus vahingosta. Samalla pyritään myös siihen, että tuotevahinkojen aiheuttamat taloudelliset rasitukset jakautuisivat oikeudenmukaisesti.

Tuotevastuukanne voi tulla esiin vasta vuosien kuluttua siitä, kun tuote lähti markkinoille tai sarjavalmisteisen tuotteen viimeinen erä valmistui.

Korvausvelvollisuus vahingosta

Virhevastuu

Takuu

Takuu on kaupankäynnin yhteydessä yleisesti käytetty käsite. Takuuta ei ole lainsäädännön mukaan pakko antaa, mutta takuun puuttuminen ei tarkoita vastuun puutumista.

Jos yritysten välisessä kaupassa ei ole sovittu takuusta tai myyjän vastuusta tuotteen ollessa virheellinen, myyjän vastuu määräytyy kauppalain perusteella.

Yritysten ja kuluttajien välisessä kaupassa noudatetaan kuluttajansuojalakia, jonka mukaan takuun antaminen on vapaaehtoista. Mutta jos myyjä antaa takuun, sen on oltava lisäetu kuluttajalle. Takuulla ei voida vähentää laissa määriteltyjä ostajan oikeuksia.

Hyvä tuote

Hyvä tuote on asiakkaan mielestä

 • Sopimusten ja asiakkaan odotusten mukainen
 • Miellyttävä
 • Helppokäyttöinen. Mukana hyvät käyttöohjeet
 • Suorituskykyinen
 • Luotettava ja kestävä
 • Helppo huoltaa. Tarjolla toimivat huolto- sekä muut palvelut
 • Turvallinen
 • Ympäristäystävällinen
 • Sopivan hintainen

Hyvä tuote täyttää myös yrityksen tarpeet

 • Tuote menee kaupaksi
 • Asiakkaat ovat tyytyväisiä - asiakassuhteet jatkuvat hyvinä
 • Tuote on viranomaisvaatimusten mukainen
 • Suunniteltu ja valmistettu laatujärjestelmän mukaisesti
 • Tuotteeseen liittyvät riskit ovat tiedossa ja hallinnassa

Tuoteriskien hallinta

Tuoteriskien hallinta on yrityksesi keino pärjätä markkinoilla riskejä välttämällä, pienentämällä tai riskiä siirtämällä. Riskienhallinta mahdollistaa turvallisen tuotekehityksen ja markkinoinnin ja niiden kautta menestyksekkään yritystoiminnan. Tuoteriskien hallinnassa tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistaminen on toiminnan perusedellytys.

Riskienhallinnan merkitys korostuu pienissä yrityksissä. Pieni yritys on usein riippuvainen yhdestä tuotteesta ja siksi sen riskinkantokyky on heikko. Toiminnan onkin oltava pienissä yrityksissä erityisen laadukasta.

Tuoteriskien hallinta - turvaa tiellä menestykseen

Tuotteiden ja palvelujen tuottaminen on jokaisen yrityksen liikeidea ja niiden myynnin myötä yritys menestyy tai kaatuu. Tuoteriskien hallinta on keino pärjätä markkinoilla. Tuoteriskien hallinta ei tee yrityksestä maailman valloittajaa, mutta omalta osaltaan se mahdollistaa turvallisen tuotekehityksen ja markkinoinnin ja siten menestyksekkään yritystoiminnan.

Riskienhallinnan tulee olla pienissäkin asioissa kunnossa. Riskienhallinnan merkitys korostuu pienissä yrityksissä. Pieni yritys on usein riippuvainen yhdestä tuotteesta ja sen riskinkantokyky on heikko - yritys ei kestä menekin heilahduksia tai korvausvaateita. Siksi toiminnan on pienissä yrityksissä oltava laadukkaampaa kuin suurissa yrityksissä. Tuoteriskien kirjo on niin laaja, että niiden hallitsemiseksi tarvitaan yrityksen koko henkilöstön osallistumista ja panosta.

Tuoteriskien hallinnalla

 • Havaitset tuoteriskien sudenkuopat ja osaat välttää niitä
 • Tuotteiden kehitys paranee kaikilla tasoilla, kun ymmärrät tuotteiden luonteen paremmin
 • Tuotteesi ovat turvallisia ja asiakkaat tyytyväisiä
 • Saat tuoteprojektit ajoissa kuntoon ja pääset markkinoille suunnitellusti
 • Voit viedä tuotteitasi ulkomaille turvallisin mielin
 • Yhteispeli viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden kanssa helpottuu

Valmiina vahinkojen sattuessa

Yrityksen liiketoiminta edellyttää, että se saavuttaa ja myös ylläpitää hyvää tuoteturvallisuutta. Näin myös mahdolliset tuotevastuutapaukset voidaaan hoitaa matalin kustannuksin. Vahinkoja ei voida koskaan täysin poistaa, mutta niiden todennäköisyyttä voidaan pienentää. Selvitä vahingon sattuessa, onko vahingon taustalla yleisempi tuotteen tai tuote-erän puute.

Tuotteesta on järkevää tehdä niin turvallinen kuin on realistisesti mahdollista. Tämä periaate ei aina toteudu. Liian monessa yrityksessä ei ole käytäntöä tunnistaa riskejä tuotesuunnittelun aikana - vaikka yritykset antavatkin vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Erilaisten turvallisuusanalyysimenetelmien tuntemus ja käyttö on välttämätöntä varsinkin konevalmistajille.

Vahinkoja ei voida koskaan täysin poistaa, mutta niiden todennäköisyyttä on pienennettävä. Vahinkojen sattuessa täytyy selvittää, onko vahingon taustalla yleisempi tuotteen tai tuote-erän puute. Joissakin tapauksissa koko tuote-erä on vedettävä takaisin markkinoilta.

Takaisinveto edellyttää, että yrityksellä on riittävät tiedot siitä, kenelle tuotteita on myyty. Takaisinveto on myös suunniteltava ennakolta. Sen järjestelyjen suunnittelussa ollaan kovasti myöhässä, jos niihin ryhdytään, kun vahinko on jo sattunut.

Vahingonkorvausten välttäminen

Tuoteriskit ovat yleensä taloudellinen riski ja mahdollisia vahingonkorvauskustannuksia on pyrittävä arvioimaan markoissa. Tuoteriskien hallinnassa on kyse vahinkojen välttämisestä eli vahinkokustannukset on minimoitava ja imagosta on huolehdittava.

Tuotevastuuvakuutus on yksi jokaisen yrityksen perusvakuutuksista. Mahdolliset korvausvaateet voivat olla niin suuria, että ilman vakuutusta ei pieni yritys selviä niistä. Vakuutus ei suojaa vahinkojen vaikutukselta tuotteen menekkiin ja yrityksen maineeseen. Vahinkojen torjumiseksi onkin tehtävä työtä!

Monilla yrityksillä on otettu tuotevastuuvakuutus "tavan vuoksi", selvittämättä mitä se todella kattaa. Vakuutusten kattavuuden selvittäminen on aivan perusasia.

Asiapapereiden tallentaminen

Vanhat tuotetta ja sen valmistusta koskevat dokumentit on syytä säilyttää kymmeniä vuosia, jotta niistä voidaan ongelmatilanteessa tarkistaa sopimuksissa, suunnittelussa ja valmistuksessa huomioon otetut seikat.

Seuraavassa listassa on esimerkkejä niistä tuotantomenetelmiin, standardeihin sekä laadullisiin ja teknisiin vaatimuksiin liittyvistä asiakirjoista, joita yrityksen on valvottava ja säilytettävä:

 • Piirustukset
 • Spesifikaatiot
 • Tarkastusohjeet
 • Testausmenetelmät
 • Työohjeet
 • Työvaihekuvaukset
 • Laatukäsikirja ja toimintaohjeet
 • Tuoteturvallisuuden varmistusmenettelyt
 • Tuotteen käyttöohjeet, asennus- ja huolto-käsikirjat
 • Esitteet ja mainontamateriaali

Vaatimustenmukaisuus

Tuotteeseen CE-merkintä

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on eurooppalainen tapa osoittaa, että tuote (yleensä kone, laite, tms.) on sitä koskevien direktiivien mukainen. Direktiivien piiriin kuuluvia tuotteita valmistavien ja maahantuovien yritysten tulee osoittaa tuotteensa vaatimuksenmukaisuus, mikäli tuotetta aiotaan markkinoida EU:n alueella.

Vaatimuksenmukaisuutta osoitettaessa tuotteeseen kiinnitetty CE-merkintä kertoo kuluttajalle tai yritysasiakkaalle, että tuote täyttää valmistajansa tai maahantuojansa mukaan kaikki sitä koskevat yhdenmukaiset eurooppalaiset vaatimukset.

Vaatimuksenmukaisuuden varmistaminen aloitetaan selvittämällä tuotetta koskevat EU-vaatimukset. EU:n direktiivit on pantu voimaan Suomen lainsäädännössä esim. Kauppa- ja teollisuusministeriön tai Valtioneuvoston päätöksinä tai itsenäisinä asetuksina. Direktiivejä ovat mm.

 • Konedirektiivi
 • Sähkölaitedirektiivi
 • EMC-direktiivi
 • Leludirektiivi
 • Paineastiadirektiivi
 • Henkilönsuojaindirektiivi
 • Rakennustuotedirektiivi

Direktiiveissä kerrotaan, mitä toimenpiteitä tuotteelle pitää tehdä ennen kuin sitä saa tuoda markkinoille, miten vaatimuksenmukaisuus osoitetaan ja mitkä ovat tuotteen olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa on:

 • Varmistettava, että tuote täyttää direktiivissä esitetyt terveys- ja turvallisuusvaatimukset
 • Lisättävä tuotteeseen tarvittavat merkinnät
 • Laadittava käyttöohjeet kaikilla virallisilla kielillä, joilla tuotetta tullaan käyttämään
 • Laadittava tekninen rakennetiedosto
 • Annettava vaatimuksenmukaisuusvakuutus
 • Kiinnitettävä tuotteeseen CE-merkintä.

Lisäksi jotkut tuotteet tulee tyyppitarkastaa kolmannella osapuolella. Yritykseltä joka toimii tällaisen tuotteen käyttäjänä vaaditaan käyttöohjeen noudattamista. Esimerkiksi turvalaitteiden poistaminen on kielletty.