Tuotevastuu - korvausvelvollisuudesta

Korvausvelvollisuus vahingoista

Tuoteturvallisuuslain mukaan mikään yrityksen tuottama, myymä tai maahantuoma tuote tai palvelu ei saa vikansa tai puutteellisuutensa vuoksi aiheuttaa vaaraa kuluttajan hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Edelleen mikään yrityksen toimintaan liittyvä seikka ei saa aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa kenellekään kolmannelle taholle tai tämän omaisuudelle.

Yrityksiltä vaaditaan pyrkimystä ennaltaehkäistä vaara- ja vahinkotilanteet sekä ilmoitusta tuotevalvontaviranomaisille, mikäli tuotteen tai palvelun havaitaan aiheuttavan vaaraa. Ongelmatilanteissa yritys voidaan myös velvoittaa ns. palautemenettelyyn, jossa yritys joko korjaa tai vaihtaa myydyt tuotteet turvallisiksi tai purkaa tuotteista jo tehdyt kaupat palauttaen asiakkaalle tämän rahat.

Tuotevastuu tarkoittaa korvausvelvollisuutta tuotteen aiheuttamista vahingoista henkilöille tai muulle omaisuudelle kuin itse tuotteelle. Vastuu perustuu tuotevastuulakiin ja noudattaa ankaran vastuun periaatetta. Tuotevastuulain mukainen korvausvelvollisuus ei kuitenkaan koske palveluita, joihin sovelletaan muita lakeja. Yritysten välisissä kaupoissa tuotevastuulain merkitys ei ole kovin suuri, sillä se ei koske tuotteen elinkeino-omaisuudelle aiheuttamia vahinkoja, ja ostajayrityksen henkilöstölle aiheutuneet vahingot voidaan korvataan lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän kautta.

Yritysten välisissä kaupoissa tuotevastuut käsitellään kauppalain mukaan. Tuotevastuu koskee lopputuotteen osalta kuitenkin myös osatuotteita ja komponentteja. Vahingon kärsivä kuluttaja voi itse valita, vaatiiko hän korvausta lopputuotteen vai komponentin valmistajalta.

Tuotevalvontaviranomaiset

Tuotteiden turvallisuutta ja tuoteturvallisuuslain noudattamista valvoo Kuluttajavirasto, sekä tuotteesta riippuen seuraavat viranomaiset:
  • Turvatekniikan keskus (sähkölaitteet ja laitteistot, painesäiliöt, aerosolit, ilotulitusvälineet, vaaralliset kemikaalit, jalometallituotteet, kaasulaitteet, ampuma-aseet ja -tarvikkeet)
  • Lääkelaitos (lääkkeet, terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet)
  • Ajoneuvohallintokeskus (polkupyörät, autot ja autontarvikkeet, moottoripyörät, lasten turvaistuimet)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto (ammattikäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet, koneet, kemikaalit)
  • Kasvintuotannon tarkastuskeskus (torjunta-aineet)
  • Ympäristöministeriö (rakennustuotteet)
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (alkoholi, tupakka, kemikaalit)
  • Elintarvikevirasto (elintarvikkeet)
  • Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos (eläimistä saatavat elintarvikkeet)
  • Tullilaitoksen tullilaboratorio (tuonti ns. kolmansista maista).