Usein kysyttyjä kysymyksiä riskienhallinnasta

Riskit

"Mitä riskit ovat?"
Riski on mahdollisuus, että haitallinen tapahtuma toteutuu. Tässä määritelmässä riskillä viitataan tilanteeseen, jossa on mahdollista, mutta ei täysin varmaa, että esiintyy ei-toivottu tapahtuma, jolla on haitallisia seurauksia. Siten määritelmään sisältyvät niin todennäköisyys kuin seurauksetkin. Usein ihmiset pitävät riskiä vain tapahtuman todennäköisyyden funktiona. Katso sivu Mitä ovat riskit?

"Mitä riskienhallinnalla tarkoitetaan?"

"Yrittäminen on jo riski. Ei niistä riskeistä eroon pääse. Kannattaako yrittääkään?"
Aina kannattaa. Riskejä ei useinkaan voi kokonaan poistaa, mutta niitä voi vähentää merkittävästikin. Monet yritysten kaatumiset eivät ole johtuneet yrittämisestä 'sinänsä', vaan toimenpiteistä, joissa ei ole otettu huomioon kaikkea, mikä olisi pitänyt ja käytännössä helposti voinut. Katso sivu Riskienhallinnan hyödyt

Riskienhallinta ja muu yritystoiminta

"Eikö riskienhallinta ole vain hyvää liikkeenhoitoa? Miksi siitä kannattaa erityisesti puhua?"
Liikkeenhoito tai -johtokaan ei ole jakamaton kokonaisuus. Se on muutakin kuin riskienhallintaa! (Henkilöjohtamista, tuotannonohjausta jne...) Riskienhallinta on selvästi erotettavissa oleva kokonaisuus, jolla on omat päämääränsä ja periaatteensa.

Toinen asia sitten on, että riskienhallintaa harjoitetaan eniten ihan arkipäiväisessä työssä - käyttämällä tervettä järkeä ja harkintaa. Tässä mielessä se on samantyyppistä kuin laatutoiminta.

"Voidaanko riskienhallinnan sanoa olevan osa laatutoimintaa?"
Jos ajatellaan laatutoiminnan ideaa, niin tuotteet ja palvelut pyritään tekemään laadukkaiksi, jotta ne menevät kaupaksi ja saavat asiakkaan tyytyväiseksi. Laatuhan tarkoittaa asiakkaan tarpeiden mukaisuutta. Laatu on siten edellytys yritystoiminnalle ja sen huonous tai huononeminen on yksi olennaisimmista riskeistä. Samalla on selvää, että yritys, jonka toiminnassa sattuu usein vahinkoja tai keskeytyksiä, ei kykene toimittamaan laatua asiakkailleen.

Laatutoiminta on kuitenkin vain yksi yrityksen toimintajärjestelmistä. Riskienhallinta kattaa muutakin kuin laaturiskejä. Yleensä, kun puhutaan vaikkapa turvallisuustoiminnan integroimisesta laatujärjestelmään tarkoitetaan, että turvallisuustoiminta pitää dokumentoida ja ohjeistaa samassa yhteydessä kuin normaali tuotannollinen työ. Se taasen on ohjeistettu "laatukäsikirjassa" (ja tarkemmissa työohjeissa) niissä yrityksissä, joissa on muodollinen laatujärjestelmä. Kysymys on kuitenkin yrityksen normaalien työtapojen ohjeistuksesta, eli se mitä tarkoitetaan, on oikeastaan, että riskienhallinta on osa yrityksen toimintaa! Ja mitäpä muuta se voisi olla!

"Joku väitti, että työsuojelulla ja riskienhallinnalla ei ole samanlaiset tavoitteet. Onko se totta?"
Se on osittain totta. Työsuojelun ajatuksena on jokaisen työtekijän hyvinvoinnin varmistaminen. Riskienhallinta lähtee (yleensä) yrityksen tai sen jonkin toiminnon toimintakyvyn varmistamisesta. Siinä mielessä on työntekijöilläkin erilainen rooli ja merkitys. Toisaalta on havaittu, että yrityksillä, jotka eivät koko henkilöstöään käytännössä kunnioita (mm. hyvällä työsuojelulla), on monenlaisia ongelmia ja riskejä.

"Eikö riskienhallinta ole johdon ja 'talousihmisten' hommia? Mitä se minulle kuuluu?"
Länsimaisissa yrityksissä ovat tehtävät ja vastuualueet olleet tähän asti usein tarkasti jaettu. Johto ja 'talousihmiset' ovat jakaneet käytännöllisiä tehtäviä alaisilleen. Niissä tehtävissä ei useinkaan ole puhuttu riskienhallinnasta, eikä niiden toteuttamisessa ole edellytettykään erityistä riskienhallinnan hallintaa. Työelämä kuitenkin muuttuu. Tehtäväkentät laajenevat ja muuttuvat. Siksi nykyisin on tärkeää jopa 'suorittavassa portaassa' tuntea riskienhallinta käsitteenä, sen merkitys omassa ja muiden tehtävissä ja olla valmis oman työn ohessa tapahtuviin riskienhallintatoimiin. Tämä koskee varsinkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa yksittäisten henkilöiden teot vaikuttavat koko yrityksen tulevaisuuteen.

Riskienhallinnan koulutus

"Mitä järkeä on puhua henkilöstölle kaikenmaailman riskienhallintaperiaatteista? Eikö ole parempi antaa selvät ohjeet ('Tee näin')"?"
Työelämä ja työsuhteet muuttuvat nykyään nopeasti. Opituilla tietyn tehtävän rautalankamalleilla ei pärjää, kun (ei 'jos'!) tilanteet muuttuvat. Riskienhallinnan yleisten pelisääntöjen hallitseminen luo osaamista, jota voi soveltaa aivan uusissakin tilanteissa. On huomattu, että riskien tunnistamiseen ja torjuntakeinojen miettimiseen osallistuminen parantaa henkilöstön osaamista merkittävästi, ja tuloksena on riskien hallinnan lisäksi parempaa tuottavuutta, laatua ja mukautumiskykyä uusiin asioihin.

"Yrityksessämme on työväki heikosti koulutettua ja suoraan sanoen ei kauhean fiksua. Miten heille saa jotain syvällisempää menemään perille?"
Työelämän kehittämisessä täytynee hyväksyä monimuotoisuuden periaate: ei kaikkea kaikille. Toisaalta, nykyisillä aikuiskoulutuksen ja työpaikkojen toiminnan kehittämisen toimintamalleilla saadaan oppia menemään tarkoituksenmukaisessa laajuudessa kaikille. Rutiinityötä tekevän henkilön riskienhallinta on usein terveen harkinnan käyttämistä työssä tulevien ongelmien ennakoimisessa ja hallitsemisessa. Ei aina tarvitse puhuakaan riskienhallinnasta - olennaista on tehdä selväksi vaikkapa virheellisen tuotteen tai viivästyneen toimituksen mahdolliset vaikutukset yrityksen toiminnalle.

Riskien arviointi ja riskianalyysit

"Mitä hyötyä yrittäjälle on riskien arvioinnista tai riskienhallinnasta?"
Mitä hyötyä yrittäjälle on siitä, että yritys on olemassa? Jonkinasteinen riskienhallinta on välttämätöntä kaikille yrityksille. Katso sivu Riskienhallinnan hyödyt

Mikä on minimitaso riskienhallinnassa?
Yritys kartoittanut keskeiset riskinsä. Henkilöriskit, omaisuusriskit, vastuu- ja keskeytysriskit tunnistettu. Yrityksessä tunnetaan toimialan erityiset riskit tunnistettu. Tunnistettujen riskien osalta on toteutettu tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet. Yritys tuntee myös julkisen vallan vaatimukset riskienhallintatoimille ja toteuttaa näitä vaatimuksia. Vakuutusturva on arvioitu ja mitoitettu oikein.

Paljonko riskienhallintaan kannattaa panostaa?
Tästä on vaikea antaa markkamääriä tai yleisiä peukalosääntöjä, mutta lähtökohta on se, että liikemiesjärjen kannalta tärkeät riskienhallintatoimet ovat yleensä mielekkäitä toteuttaa. Yleinen käsitys on se, että riskien tunnistamiseen sijoitetut markat ovat hyvä investointi. Mutta suojautumiseen sijoitettuja varoja on aina suhteutettava suojattavan asian arvoon.

"Mitkä lait velvoittavat riskien arviointiin?"
Riskien arviointia velvoittavat monet lait. Työpaikkaa koskevat mm. työturvallisuuslaki, kemikaalilaki jne. Tuotteita koskevat mm. konedirektiivi, työturvallisuuslaki jne... Katso sivu

Mutta esimerkiksi liikeriskien arviointiin (vaikkapa keskeytysriskit, huonon laadun aiheuttama riski, tuotekehitysriskit jne...) eivät velvoita mitkään lait. Vain terve järki!

"Kannattaako järeitä turvallisuus- ja riskianalyysejä tehdä? Eikö standardien mukaisuuden varmistaminen riitä?"
Standardeissa ei voida ottaa kaikkea huomioon. Riskianalyysien paras anti on siinä, että ne tarkastelevat usein todellista toimintaa juuri kyseisessä kohteessa. Esimerkiksi yrityksissä olevissa tuotantolaitteissa on mukana eri valmistajien toimittamia järjestelmiä, järjestelmien käyttötavat vaihtelevat. Tässä kuviossa on niin monia muuttujia, että turvallisuudesta ei voi varmistua muuten kuin analysoimalla järjestelmän toimintaa vaihe vaiheelta.

Toisaalta, jos järjestelmä on tuttu, ja täysin standardinomainen, päästään hyviin tuloksiin helposti käyttämällä kohdetta varten kehitettyjä tarkistuslistoja.

Paljonko riskien kartoittamiseen menee aikaa
Jo kahden tunnin tunnistuspalaverissa saa paljon aikaan, jos tarkasteltava toiminta on muuten ammattimaisella tasolla. Mutta esimerkiksi työtehtävien tai tuotantojärjestelmien yksityiskohtainen riskianalyysi voi vaatia paljon enemmän aikaa ja usein ulkopuolisen konsultin käyttöä. Tätä kannattaa aina tiedustella asiantuntijoilta tapauskohtaisesti.

"Eikö riskianalyysi ole kauheaa matematiikkaa?"
Liiketaloudellisten riskien määrittämisessä käytetään matematiikkaa, samoin esimerkiksi koneiden luotettavuuden määrittämisessä ja suurten teollisuuslaitosten onnettomuusriskien määrittämisessä. Tavanomainen riskianalyysi perustuu kuitenkin riskien tunnistamiseen ja niiden torjuntakeinojen suunnitteluun. Joskus riskejä luokitellaan karkeasti niiden mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen todennäköisyyden ja vahinkojen suuruuden mukaan. Eli riskianalyysi ei yleensä ole kovin matemaattista, lähinnä se vaatii kykyä tarkastella asioita realistisesti, järjestelmällisesti, yksityiskohtaisesti ja avoimin mielin.