Mistä riskienhallinnassa on kysymys

Pk-yritysten riskikenttä on laaja. Henkilöstö, koneet, tuotteet, markkinointi - niillä kaikilla on omat riskinsä. Riskeihin voidaan kuitenkin vaikuttaa. Ja vieläkin enemmän: riskejä voidaan hallita. Tästä riskienhallinnan WWW-palvelusta löydät tiedon lisäksi selkeitä työvälineitä, joilla riskien tunnistaminen ja hallinta on helppoa ja nopeaa. Seuraavilla sivuilla kerrotaan, mitä riskit ja riskienhallinta on ja mitä konkreettista hyötyä saat riskienhallinnasta.

Yrittäjyys on riskinottoa

Yrittäjyys sisältää aina riskinottoa. Yrittäjä panostaa huomattavasti aikaansa ja usein myös omaisuuttaan yritykseen. Silti kaikki ei aina mene niinkuin etukäteen oletetaan. Järkevä yrittäjä varautuu myös epäonnistumisiin. Monia ongelmatilanteita voidaan välttää tai ainakin niiden seurauksia lieventää varautumisella. Oman ajankäytön hallinta, omasta vakuutus- ja eläketurvasta huolehtiminen sekä asianmukaisten sopimusten laadinta ovat tässä keskeisiä keinoja.

Yrittäjä joutuu usein laittamaan henkilökohtaisen omaisuutensa yritystoiminnan takuuksi. Tällöin ongelmat yritystoiminnassa uhkaavat myös yrittäjän omaa ja hänen perheensä taloudellista hyvinvointia. Kaikkien resurssien panostamista yhden kortin varaan tulisikin välttää!

Yrittäminen sitoo työhön lähes ympäri vuorokauden. Perheelle, ihmissuhteille ja harrastuksille ei jää riittävästi aikaa. Tällöin yrittäjän työkyky ja jaksaminen ovat pitemmällä aikavälillä vaakalaudalla. Lomailuun käytetty aika osoittautuu varmasti arvokkaaksi yrittäjän jaksamiselle.

Yrityksen omistuksen ja päätöksenteon suhteet ovat monesti ongelmien lähde. Yleisesti suositellaan, että yrityksessä olisi yksi pääomistaja, joka voi tarvittaessa käyttää "isännän ääntä". Avainasemassa on yhtiösopimus, jolla määritellään tarkasti kunkin osapuolen osuudet ja vastuut yrityksessä. Yhtiösopimus on syytä tehdä aina kirjallisena.

Sukupolven vaihdos on yritystoiminnassa kriittinen tilanne. Johtoon astuvan sukupolven on saatava osakseen sekä asiakkaiden että henkilöstön luottamus. Tätä edistää heidän riittävän laaja koulutuksensa sekä perinpohjainen tutustumisensa alaan. Avoin tiedotus on huhujen surma!

Mitä on riskienhallinta?

Riskienhallinta on organisaation johdon ja muun henkilökunnan toteuttama organisaation johtamiseen ja toimintaan sisältyvä prosessi, jota sovelletaan strategian valinnasta lähtien kaikessa organisaation toiminnassa (yksiköt, prosessit, asiakassuhteet jne.). Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa ja hallita organisaatioon vaikuttavia potentiaalisia tapahtumia ja pitää riskit sellaisissa rajoissa, ettei organisaation toiminta ole uhattuna, ja jotta voidaan vähentää epävarmuutta organisaation tavoitteiden toteutumisesta.

Riskienhallinta on työtä yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Riskienhallinnalla tarkoitetaan kaikkea yrityksessä tehtävää toimintaa riskien ja niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi. Riskienhallinta on tilanteiden arviointia, suunnittelua ja käytännön tekoja, johon osallistuu kukin henkilöstön jäsen omassa roolissaan. Hyvä riskienhallinta on luonteeltaan ennakoivaa, tietoista, suunnitelmallista ja järjestelmällistä.

Riskienhallinta on epäedullisten ja haitallisten tapahtumien välttämistä (vaikutetaan tapahtuman todennäköisyyteen) tai tapahtumien seurausten pienentämistä (vaikutetaan seurauksen suuruuteen). Riskienhallinta on myös potentiaalisten mahdollisuuksien tunnistamista, analysointia ja hyödyntämistä. Kaikki nämä toiminnat tähtäävät yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Riskienhallinnan perusvaatimukset

Yritysten riskienhallinta on pääosin vapaaehtoista, kannattavuuteen ja hyödyllisyyteen perustuvaa toimintaa. Koska kyse on monien eri osapuolten - esimerkiksi yrityksen, sen työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden sekä yhteiskunnan - oikeuksista ja hyvinvoinnista, on riskienhallinnan toteuttamisesta eräiltä osin katsottu tärkeäksi päättää myös lainsäädännössä.

Lainsäädäntö pyrkii yhtenäistämään ja varmistamaan yritysten riskienhallinnan lähtökohdat.Vaatimusten täyttäminen ohjaa oikeaan toimintaan ja auttaa riskien hallitsemisessa. Lisäksi yhteistyö viranomaisten kanssa helpottuu ja tältä pohjalta yrityksen on hyvä jatkaa riskienhallintansa kehittämisestä - vaatimuksista on siis hyötyä.

Ovatko yrityksesi riskienhallinnan perusasiat kunnossa?

 • Selvitä, mitkä viranomaisvaatimuksista koskevat yritystäsi
 • Mieti, miten sovellat vaatimuksia omassa yrityksessäsi
 • Korjaa mahdolliset puutteet
 • Seuraa vaatimusten kehittymistä ja arvioi tilanne tarvittaessa uudelleen

Riskienhallinnan organisointi

Pk-yrityksen riskienhallinnan lähtökohtana on ammattimainen toiminta, jossa tiedetään, millaiset vaatimukset toimintaa koskevat. Riskienhallinnassa on tärkeää sekä yrityksen sisäisen yhteistyön hyödyntäminen, että erilaisten asiantuntijoiden käyttäminen. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, on yrityksessä hyvät valmiudet ryhtyä riskienhallintaan, hyödyntäen tämän WWW-palvelun tarjoamia työvälineitä

Riskienhallinta on jokapäiväistä työtä

 • Riskienhallinta on yrityksen johdon vastuulla
 • Käytännön toimiin tarvitaan koko henkilöstön panos
 • Riskejä käsitellään työpaikan laatu- ja ryhmäpalavereissa
 • Riskeistä kannattaa puhua käytäväkeskusteluissa ja sähköpostissa
 • Riskit on otettava huomioon työohjeissa

Riskienhallinta on realismia!

 • Pessimisti uskoo, että mitään ei voida tehdä
 • Optimisti uskoo, että mitään ei satu
 • Realisti tietää, että jotain voi sattua, mutta tilanne voidaan hallita

Ovatko lait ja vaatimukset tiedossa?

Lainsäädännön mukaan toimiminen vähentää riskejä. Vaatimusten täyttäminen ohjaa oikeaan toimintaan ja auttaa riskien hallitsemista - niistä on siis hyötyä! Määräyksiä noudattamalla voidaan vahinkojen sattuessa vähentää oikeudellisten seuraamusten riskiä.

Toimintaa ja tuotteita koskevien vaatimusten täyttäminen on lisäksi positiivinen viesti asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja omalle henkilöstölle yrityksen vastuullisesta suhtautumisesta yhteisiin pelisääntöihin. Muistetaanko tätä hyödyntää yrityksessäsi?

Riskienhallinta helpottaa yritykselle asetettujen velvoitteiden täyttämistä. Esimerkiksi työturvallisuus- ja tuotevastuulainsäädäntö asettavat varsin ankarat "asioista selvillä olemisen" -velvoitteet yrittäjälle. Vahingon sattuessa vastuuhenkilöt eivät voi vetäytyä vastuustaan sillä perusteella, että ongelma ei ole ollut heidän tiedossaan. Järjestelmällinen riskienhallinta auttaa pysymään ajan tasalla. Toisaalta lainsäädäntö suojaa yritystä ongelmatilanteilta velvoittamalla myös yhteistyökumppaneita ja yrityksen omaa henkilöstöä.

Riskit hallitaan yhteistyöllä - Koko henkilöstö mukaan

Riskienhallinta on yrityksen johdon vastuulla, mutta käytännön toimiin tarvitaan koko henkilöstön panos. Riskien kirjo on laaja ja yrityksen toimintaympäristön muuttuessa se elää jatkuvasti, joten kaikkien kokemukset ja ideat tulee saada hyödynnettyä pienessä yrityksessä.

Henkilöstön panostus on luonnollisesti suurin niiden riskien hallinnassa, jotka liittyvät kunkin omaan työhön ja työympäristöön. Esimerkiksi monet työpaikan onnettomuusvaarojen tarkastelumenetelmät ovat luonteeltaan ryhmäpalavereja, joissa asiasta tietävien kokemus saadaan koottua ja joissa yhdessä ideoidaan epätodennäköisiäkin tapauksia.

Riskienhallinta on jokapäiväistä työtä

Mikä voisi mennä pieleen?

Riskienhallintaa tehdään jatkuvasti jokapäiväisessä työssä. Työtä tehdessä tulee aika ajoin pohdittua, mikä omassa työssä voi olla haitallista itselle, työtovereille, tuotteelle tai yritykselle. Tehtävää aloittaessaan joku saattaa hetken miettiä, mikä voisi mennä pieleen tai jos kaikki ei mene suunnitelmien mukaan, niin miten tilanne hallitaan.

Päivittäisessä työssä riskejä voidaan käsitellä monissa eri tilanteissa

 • Riskit voidaan ottaa esimerkiksi työpaikka- tai laatupalaverien teemaksi
 • Riskeistä voidaan puhua käytäväkeskusteluissa ja sähköpostissa
 • Riskit tulee ottaa huomioon työohjeissa
 • Muissa yrityksissä sattuneista vahingoista voidaan ottaa opiksi pohtimalla yhdessä, voisiko vastaava vahinko sattua meillä
 • Uusien projektien ja tilauksien suunnittelussa voidaan miettiä, mikä voi mennä pieleen
 • Jokainen pohtii itse asioita, jotka vaikuttavat oman työn laatuun ja turvallisuuteen

Asiantuntijoiden hyödyntäminen

Aina ei oma osaaminen riitä

Riskienhallinta on yrityksen itsensä tehtävä. Riskienhallinnasta saadaan usein paras hyöty ryhtymällä itse toimeen. Aina ei oma osaaminen kuitenkaan riitä. Silloin kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Asiantuntemus voi liittyä yksittäisen riskin hallintakeinoihin tai siihen tapaan, jolla riskejä yrityksessä selvitetään.

Riskienhallinnan asiantuntijoita:

 • Vakuutusyhtiöt
  Vakuutusyhtiö on yrityksen luonnollinen riskienhallintakumppani. Vakuutusyhtiön omat mahdollisuudet auttaa yritystä ovat rajalliset, mutta vakuutusyhtiö osaa yleensä ohjata yrityksen sopivan asiantuntijan luokse tai antaa muita neuvoja.
 • Viranomaiset.
  Perinteiset valvontaviranomaiset, esimerkiksi työsuojelupiireissä, ovat kehittäneet rooliaan auttavaan, konsultoivaan suuntaan. Viranomaisten apu on usein maksutonta tai hyvin edullista.
 • Yksityiset konsultit.
  Heistä löytyy asiantuntijoita erilaisten selkeästi rajattujen tehtävien hoitoon.
 • Tutkimuslaitokset ja koulutusorganisaatiot.
  Esimerkiksi korkeakouluissa, VTT:llä tai Työterveyslaitoksella on syvällistä asiantuntemusta, jota tarjotaan yrityksille erilaisina palveluina.
 • Yritysverkosto.
  Yritykset toimivat yhä useammin verkostona muiden yritysten kanssa. Tämä mahdollistaa muiden verkoston yritysten asiantuntijoiden hyödyntämisen tai vaikkapa yritysverkoston yhteisen riskienhallintatoiminnan.

Riskienhallinnan kehittäminen

Hyvillä työvälineillä riskienhallinta ja sen kehittäminen sujuu. Aloita pienestä ja etene kokonaisuuden hallintaan. Pk-yrityksen riskienhallinta-välinesarjan avulla riskikartoitus on helppo aloittaa ja jatkaa työtä yritysten tarpeiden mukaan. Jatkuvasti käytettynä riskienhallinnasta ja sen kehittämisestä muodostuu kehä, joka täydentää itseään.