Osaaminen

Osaaminen on menestyksen kivijalka

Puutteet henkilöstön osaamisessa voivat muodostaa vakavia riskejä yrityksen menestykselle. Erikoisosaamiseen perustuva yritys voi suorastaan lamaantua, jos erikoisosaaja vaihtaa työpaikkaa. Puutteellinen osaaminen vaikuttaa myös työntekijöiden työkykyyn, alentaa työsuoritusten tehokkuutta ja myös ylikuormittaa työntekijää. Osaamiseen liittyvät riskit on mahdollista hallita.

Pienessä yrityksessä on yrittäjän tai toimitusjohtajan osaaminen tärkeintä. Se on lähtökohta koko organisaation menestykselle tai osaamisen puutteet tai yksipuolisuus - esimerkiksi osaamisen painottuminen vain teknologiaan -- voivat vaarantaa koko yrityksen. Sen varmistamiseen ja kehittämiseen on panostettava.

Yrityksessä kannattaa kartoittaa henkilöstön osaamistaso, onko se riittävä nykyisiin tehtäviin? Osaamista pitää luoda niille, joilla ei sitä ole, ja ylläpitää niillä, joilla sitä on. Vaikka peruskoulutus olisikin riittävä on uusille työntekijöille annettava riittävä perehdytys työpaikan olosuhteisiin ja käytäntöihin. Kokeneillekin työntekijöille tarvitaan jatkuvaa koulutusta esimerkiksi työmenetelmien tai laatuvaatimusten muuttuessa. Joskus voi olla syytä muuttaa työtehtäviä siten, että ne ovat sopusoinnussa osaamistason kanssa, jotta vältettäisiin esimerkiksi laatuongelmat tai töiden ruuhkautuminen.

Henkilöstön riittävä monitaitoisuus on tärkeä tekijä yllättävien tilanteiden hallitsemiseksi. Kaikilla työntekijöillä tulee olla joku joka voi korvata heidät heidän poissaollessaan.

Hyviä viitteitä osaamisen aukoista saa tarkkailemalla töiden sujumista. Onko esimerkiksi uusien työmenetelmien käyttöönotto aiheuttanut ongelmia työssä? Ennen muutosprosesseja on tarkkaan selvitettävä riittääkö henkilöstön osaaminen uudessa tilanteessa? Osaamiskartta, jossa luetteloidaan tarvittava osaaminen, ja kuka osaa, on hyödyllinen apuväline.

Henkilöstölle tulee tarpeen mukaan järjestää mahdollisuuksia kehittää osaamistaan joko yrityksen sisäisen koulutuksen kautta tai antamalla mahdollisuus osallistua ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen.

On tilanteita, joissa yritys joutuu käyttämään ulkopuolista asiantuntemusta tai vuokratyövoimaa. Näihin voi liittyä riskejä. On varmistauduttava ulkopuolisen asiantuntemuksen laadusta, pätevyydestä ja luotettavuudesta esim. kysymällä kokemuksia ulkopuolisten asiantuntijoiden aikaisemmilta toimeksiantajilta. Tilapäisen työvoiman käyttöä säätelevät erilaiset lait ja sopimukset.

Osaamisen tärkeimmät lajit
  • Ammatillinen osaaminen
  • Työssä tarvittava erityisosaaminen
  • Työtä tukeva osaaminen (esimerkiksi tietokoneen käyttö, kielitaito)
  • Työkokemuksen myötä karttuva "hiljainen tieto"
  • Johtamistaito
  • Sosiaaliset taidot
  • Yleissivistys

Tunnista näiden tarve! Varmista osaaminen!