Elinkeinonharjoittajan vastuut

Omaan yritystoimintaan liittyvät vastuut samoin kuin omien resurssien kannalta kohtuulliset vastuun määrät on tunnettava. Tässä tietokortissa esitellään keskeiset elinkeinonharjoittajan vastuun tyypit.

Vastuut tunnettava

Sopimuksen laatu punnitaan usein vasta ongelmatilanteissa, koska sopimusrikkomusten ja ristiriitatilanteiden yhteydessä ratkaisuja etsitään ensisijaisesti sopimuksesta. Elleivät osapuolet ole vastuistaan erikseen sopineet tai ovat sopineet niistä puutteellisesti, asian selvittely perustuu myyjälle usein varsin ankariin lain säännöksiin. Järkevän yritystoiminnan mukaista on varautua riskeihin ennakkoon laatimalla tarkkoja, vastuukysymykset selventäviä sopimuksia. Omaan yritystoimintaan liittyvät vastuut samoin kuin omien resurssien kannalta kohtuulliset vastuun määrät on tunnettava.

Elinkeinonharjoittajan keskeisiä vastuun alueita

Tunnetko seuraavat vastuukäsitteet ja oletko mahdollisesti joutunut vastuuseen niiden perusteella. Mitkä vastuut koskevat sinua ja mitä vastuita olisi mahdollista esim. vakuutuksilla jakaa tai pienentää. Tunnetko vastuunrajoituslausekkeet?

 • Ankara vastuu.
  Esimerkiksi kuluttajansuojalain mukaan myyjä on aina velvollinen poikkeuksetta korvaamaan tietyt välittömät vahingot.
 • Tuotevastuu.
  Yrittäjän velvollisuus on korvata vahingot, jotka aiheutuvat hänen valmistamastaan, tuottamastaan, maahantuomastaan tai (joissain tapauksissa) myymästään tuotteesta. Vastuu koskee henkilölle tai yksityiseen käyttöön tarkoitetulle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa. Perusteena on, ettei tuote ole ollut sitä liikkeelle laskettaessa niin turvallinen kuin mitä on kohtuudella ollut aihetta olettaa. Tuotevastuuta ei voida sopimuksin etukäteen poistaa, mutta vahingon sattumisen jälkeen korvauksen määrästä on mahdollista sopia.
 • Kansainvälinen tuotevastuu.
  Suomen tuotevastuu on suppeampi kuin monissa muissa maissa, joissa kaikki tuotteen aiheuttamat vahingot on korvattava. Kansainvälisillä markkinoilla onkin otettava huomioon, että tuotevastuuseen liittyvät riskit ovat huomattavan suuria.
 • Vahingonkorvausvastuu.
  Vahingonkorvauslaki säätelee yleisesti vahingon korvaamisesta. Siinä määritellään korvausperusteet, säädellään työnantajan vastuuta sekä rajataan korvattavia vahinkoja ja vastuunjakautumista.
 • Isännänvastuu. Työnantaja vastaa vahingosta, jonka työntekijä aiheuttaa sivulliselle tai työtoverilleen. Vahingonkorvauslaki säädettiin aikanaan työntekijöiden suojasäännöstöksi. Sama vastuu on kunnalla, valtiolla ja muilla julkisyhteisöillä niiden palveluksessa tai luottamustehtävissä olevien henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Työnantaja voi vaatia työntekijältä korvausta, jos kyseessä on tahallinen teko. Muuten asiaa sovitellaan.
 • Tietorekisterin pitäjän vastuu.
  Henkilörekisterilaki määrittelee henkilörekisterin ja rekisterinpitäjän käsitteet. Rekisterinpitäjä on tuottamuksesta riippumatta vastuussa rekisteröidylle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu tiedon virheellisyydestä tai sen luovuttasen lainvastaisuudesta.
 • Vastuu ympäristövahingoista.
  Vuonna 1998 voimaantullut ympäristölaki velvoittaa ympäristölupamenettelyn piiriin kuuluvia yrityksiä osallistumaan ympäristövahinkojen vastuunkantoon. Suomessa näitä yrityksiä oli v. 1999 noin 1000.
 • Elinkeinonharjoittajan vastuu erityistilanteissa.
  Elinkeinon harjoittamisen erityismuotoja (esim. sähkölaki ja ydinvastuulaki) koskee oma lainsäädäntö. Näissä elinkeinonharjoittajan vastuu ulkopuolisia kohtaan on ankaraa, tuottamuksesta riippumatonta. Ankaraa vastuuta edustaa esim. räjäytystyön tekeminen.
 • Tuottamusvastuu.
  Pääsääntöisesti vahingonkärsijän on näytettävä toteen tuottamus ja aiheutunut vahinko. Sopimuksessa on usein näytettävä toteen myös huolellisuus.
 • Kuljetusoikeudellista vastuuta ulkopuolista kohtaan
  Vastuuta määrittelee mm. laki rautatien käytöstä johtuvan vahingon vastuusta. Vesilain nojalla aluksen omistajan on tuottamuksesta riippumatta korvattava vahinko, joka aiheutuu aluksen törmäyksestä, sen aikaansaamasta aallokosta, kipinöistä tai vesistössä kulkemisesta muuten toisen maalle, laitokselle, pyydykselle tai muulle omaisuudelle. Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvat vahingot korvataan pääsääntöisesti liikennevakuutuslain perusteella. Ilmailulain määräyksiä sovelletaan vahinkoon, joka sivulliselle aiheutuu ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun.
 • Virheestä tai viivästyksestä johtuva vastuu.
  Virhevastuu määrittyy yleensä sen mukaan, mitä sopimuskumppaneiden kesken on sovittu. Ellei asiasta ole erikseen sovittu, virhemäärityksiä tulkitaan lain säännösten perusteella. Kauppalain säädökset ovat yleensä myyjälle ankarat.
 • Potilasvirhevastuu
  Vastuu tarkoittaa lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan vastuuta potilaille aiheuttamistaan hoitovirheistä.

Vastuun rajoittaminen

Pk-yritysten on hallittava vastuitaan kaikin keinoin. Muista, että vastuun rajoittaminen on mahdollista ja sopimusehdoista kannattaa neuvotella. Tämä sivu esittelee keskeiset vaikutusmahdollisuudet.

Vaikuta sopimusehtoihin

Pk-yrityksen sopimus- ja kauppakumppanit ovat usein sitä itseään suurempia. Suuret yritykset voivat helposti esim. vaihtaa toimittajaa, joten pienyritykset saattavat liian helposti sitoutua suurempien vaatimuksiin turvatakseen kaupan käynnin sujuvuuden. Pk-yrityksellä on kuitenkin oikeus vaikuttaa tekemiensä sopimusten sisältöön ja ehtoihin. Sopimisen tarkoituksena tulisi aina olla riskien tasapuolisuus ja taloudellinen tasapaino osapuolten välillä. Käytä aina kun mahdollista omaa vastuutasi kohtuullistavia vastuunrajoitusehtoja!

Keskeiset vaikutusmahdollisuudet

 • Älä koskaan sitoudu kohtuuttomiin ehtoihin.
  Pieni yritys saattaa joutua toimimaan isomman ehdoilla. Älä kuitenkaan koskaan sitoudu kohtuuttomiin ehtoihin ja vastuisiin vain kaupankäynnin sujuvuuden helpottamiseksi. Pienelläkin yrityksellä on oikeus ehdottaa vastuuta kohtuullistavien sopimusehtojen käyttöä.
 • Selvitä vastuunrajoitusehtojen sisältö aina tarkkaan
  Kirjaa tarkkaan, mitä haluat vastuunrajoituksella ilmaista ja mitä vastuuta rajoittaa. Ehtolausekkeessa voidaan esimerkiksi määritellä mahdolliselle korvaukselle yksilöity enimmäismäärä.
 • Varmista, että korvaus on järkevässä suhteessa kauppahintaan.
  Korvausmäärä, johon olet sitoutunut ei saa ylittää maksukykyäsi ja määrän on oltava oikeassa suhteessa kaupan kohteena olevan tuotteen tai palvelun hintaan.
 • Varmista, että sopimuksen vastuut ja velvoitteet ovat tasapainossa.
  Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa tasapuoliset oikeudet ja velvoitteet sopijapuolten kesken. Kohtuullisuusperiaatteen mukaan vastuut eivät saisi ylittää kaupasta saatavaa hyötyä. Jos esim. alihankkijan kaupasta saama taloudellinen hyöty on pieni, ei hänen vastuunsakaan saisi olla tätä suurempi.
 • Liitä vastuunrajoituslausekkeet selkeästi ja pätevästi sopimuksiin.
  Paras tapa on sekä mainita ehdot sopimustekstissä että oheistaa vastuunrajoitusehdot sopimuksen liitteeksi.
 • Ota huomioon mahdolliset lain rajoitukset.
  Joskus vastuuta ei voida rajoittaa vastuunrajoitusehdoilla laista johtuen. Esim. kuluttajansuojalain pakottavista säännöksistä ei voida millään ehdoilla ja rajoituksilla poiketa.
 • Tarkista, ettei kyseessä ole yllättävä tai ankara ehto
  Tällaisia ehtoja tulkitaan ristiriitatapauksissa aina laatijan vahingoksi. Jos omissa sopimuksissasi on ankaria ehtolausekkeita, tiedota tästä riittävän selkeästi vastapuolelle. Varmista, että molemmat osapuolet ymmärtävät ehdon samoin. Älä epäröi pyytää sopimuskumppaniltasi lisätietoja tai uutta sopimusneuvottelua.
 • Huomioi ehtojen rajoitukset.
  Vastuunrajoitusehdolla ei koskaan voi vapautua kaikesta vastuusta. Ehdot eivät pelasta, jos kyse on esim. tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta.
 • Muista, että vastuunrajoituslausekkeet eivät sido ulkopuolista vahingonkärsinyttä.
  Tuotevastuun perusteella ulkopuolinen vahingonkärsijä voi vaatia korvausta joko lopputuotteen tai komponentin valmistajalta vastuunrajoituslausekkeista huolimatta. Vastuun lopullinen jakaminen jää sopimuskumppanien kesken soviteltavaksi.
 • Tarkista, onko myyjän vastuuta välillisistä vahingoista rajoitettu.
  Määrittele myyjän vastuu vahingoista selkeästi. Välilliset vahingot kannattaa sopimuksella rajata pois yrityksen vastuulta.
 • Huomaa, ettei vastuuvakuutus veny riskin mukana.
  Huomaa, että jos sitoudut lain mukaista vastuuta suurempaan vastuuseen, vakuutuksesta ei tätä ylimenevää osaa kateta.

Vastuuvakuutukset

Vastuita voidaan kohtuullistaa esim. kirjaamalla sopimukseen sopivat vastuunrajoitusehdot tai jakamalla riskejä vakuutuksilla mahdollisuuksien mukaan. Tämä sivu esittelee keskeiset vastuuvakuutustyypit.

Vakuuttaminen usein tarpeen

Vastuita voidaan kohtuullistaa kirjaamalla sopimukseen sopivat vastuunrajoitusehdot tai jakamalla riskejä vakuutuksilla mahdollisuuksien mukaan. Vastuuvakuutuksia tarvitaan, koska yritykset voivat toiminnassaan joutua vastuuseen mm. ulkopuolisille aiheutuneista vahingoista.

Kaikkia riskejä ei voi vakuutuksilla kattaa, eivätkä kaikki vakuutukset automaattisesti ole jokaisen saatavilla. Esimerkiksi takaisinvetovakuutuksia myönnetään käytännössä lähinnä suurille, kansainvälisille yrityksille. Jos yritys on ottamassa liian suuren riskin tai sitoutumassa resurssinsa ylittävään vastuuseen, ei ole vakuutusyhtiön edun mukaista myöntää vakuutusta.

Selvitä ennen sopimusten tekoa, että kaikki suunnittelemasi vakuutukset ovat todella saatavissa - esimerkiksi takaisinvetovakuutusta ei käytännössä myönnetä kaikille.

Ennen kuin sitoudut sopimuksessa jakamaan riskejä tai vastuita vakuutuksilla, varmista vakuutusyhtiöstä kyseisen vakuutuksen saamismahdollisuus. Olet vastuussa niistä korvauksista ja vastuista, joihin olet sopimuksessa sitoutunut. Ellet pysty lupauksiasi noudattamaan, kyse on sopimusrikkomuksesta.

Keskeiset vastuuvakuutustyypit

Tunnetko seuraavat vastuuvakuutukset ja ovatko ne yrityksessäsi käytössä tai olisiko niiden käyttämistä syytä harkita?

 • Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus
  Siitä korvataan yrityksen tai työntekijöiden ulkopuolisille aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot. Vakuutus ei kata esim. hallussa tai käsiteltävänä olevalle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja.
 • Tuotevastuuvakuutus
  Tästä korvataan tuotteen aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta yritys on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Tuotevastuuvakuutus soveltuu etenkin valmistaja- ja maahantuontiyrityksille. Tuotevastuulain mukaan vahinkotilanteessa sekä alihankkija että lopputuotteen valmistaja vastaavat yhteisvastuullisesti vahingon kärsineelle silloinkin, kun vahinko aiheutuu viallisesta komponentista. Vakuutus ei kata esim. toimimattomuudesta johtuvia välilisiä vahinkoja esim. keskeytyksiä.
 • Tuotevakuutus.
  Älä sekoita keskenään tuotevastuuvakuutusta ja tuotevakuutusta! Tuotevakuutuksesta korvataan takaisinvedettyyn tuotteeseen liittyvät kustannukset.
 • Takaisinvetovakuutus
  Vakuutus kattaa kustannukset yrityksen valmistamien vahinkoa aiheuttavien tuotteiden vetämisestä pois markkinoilta sovittua takaisinvetosuunnitelmaa noudattaen. Tämä ei ole tyypillinen pk-yritysten vakuutus, koska resursseja takaisinvetovakuutuksen hankkimiseen on yleensä vain suuremmilla yrityksillä.
 • Konsultin vastuuvakuutus
  Vakuutus on suunnattu konsulteille ja suunnittelutoimistoille tms. ja siitä korvataan konsulttitoiminnassa aiheutetut henkilö-, esine- ja varallisuusvahingot. Vakuutettavuus edellyttää yleisten konsulttitoiminnan sopimusehtojen (KSE) käyttöä.
 • Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvakuutusSiitä korvataan yritykselle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle aiheutetut varallisuusvahingot, joista yrityksen hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ovat osakeyhtiölakiin perustuen korvausvastuussa.
 • Ympäristövastuuvakuutus.
  Vuonna 1999 voimaan tullut lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus edellyttää vakuutuksen ottamista niiltä yrityksiltä ja yhteisöiltä, joiden velvollisuus on hankkia jokin ympäristölupa. Vakuutus kohdistuu riskialttiina pidettyihin toimialoihin ja toimintaan kuten metsä- ja kemianteollisuuteen ja kalanviljelylaitoksiin. Ympäristövastuuvakuutuksen saamiseksi yrityksessä on tehtävä riittävän laaja ympäristöanalyysi. Pakollisen vakuuttamisen piiriin kuuluvien yritysten lisäksi muutkin voivat ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena.
 • Omaisuusrikosvakuutus
  Vakuutuksesta tulevat korvattaviksi mm. varkaudesta, kavalluksesta, ryöstöstä, kiristyksestä, väärennyksestä ja rahanväärennyksestä aiheutuneet suorat taloudelliset vahingot.
 • Yrityksen oikeusturvavakuutus
  Vakuutuksesta korvataan yritykselle riita- (esim. sopimusriitojen selvittämisestä), rikos- tai hakemusasiasta aiheutuvia oikeudenkäynti- ja asianajokuluja. Kulut korvataan siinä määrin, kuin on kohtuullista ja tarpeellista. Vakuutuksesta ei yleensä korvata vastapuolen oikeudenkäyntikuluja.
 • Rakennusvirhevakuutus
  Vuodesta 1998 on ollut voimassa lakisääteinen vakuutus, joka on tarkoitettu korvaamaan rakennusvirheiden aiheuttamia vahinkoja uudisrakennuskohteissa. Vakuuttamisella suojataan ostajaa. Vakuutusta myönnettäessä rakennusliikkeen taloudellinen tilanne arvioidaan.
 • Varallisuusvastuuvakuutus.
  Joidenkin alojen yritykset (tili- ja asianajotoimistot jne.) voivat ottaa toiminnan vastuuvakuutuksen lisäksi varallisuusvastuuvakuutuksen. Vakuutus kattaa niitä toiselle aiheutettuja varallisuusvahinkoja, joista yritys on korvausvastuussa.
 • Potilasvakuutus
  Vakuutus korvaa lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan potilaille aiheuttamia hoitovirheitä.
 • Kiinteistön omistajan vastuuvakuutusVakuutus kattaa mm. asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden sekä kiinteistön omistajien ja haltioiden vastuut vuokralaisille, osakkeenomistajille tai muille ulkopuolisille henkilöille.