Sukupolvenvaihdos

Yritys tulee tietyssä toimintansa vaiheessa tilanteeseen, jossa yrittäjä on jäämässä eläkkeelle. Jotta yritys pystyisi jatkamaan toimintaansa vielä tämän jälkeenkin, olemassaoleva tietotaito on siirrettävä jatkajalle ja toisaalta on huolehdittava vaihdoksesta aiheutuvista taloudellisista seuraamuksista.

Sukupolvenvaihdos on yleinen käsite, jonka pääasiallinen sisältö on useimmille tuttu: "Sukupolvenvaihdos on prosessi, jossa omistaja-yrittäjä luovuttaa todellisen päätösvallan sekä omistuksen yrityksessään omille, tavallisesti rintaperillisilleen tai näiden puolisoille."

Sukupolvenvaihdosta voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta:

 • Ihmisiin ja organisaatioihin liittyvät tekijät
  Yrityskulttuuri, sidosryhmäsuhteet, johtaminen, yrittäjän roolit jne.
 • Taloudelliset näkökohdat:
  Yritysvarallisuus ja sen siirtäminen sukupolvelta toiselle sekä veroseuraamukset.

Tutustu myös näihin:

Aiheeseen liittyvää materiaalia tulostettavassa muodossa:

Sukupolvenvaihdoksen arviointi ja vaiheet

Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa on otettava huomioon seuraavia tekijöitä, jotka vaikuttavat vaihdoksen mahdolliseen epäonnistumiseen tai onnistumiseen:

 • Yrittäjän rooli
  Muuttuuko yrityksen vetäjän rooli sukupolvenvaihdoksen myötä enemmän yritysjohtoon keskittyväksi? Viettääkö uusi yrittäjä enää aikaansa "tehtaan puolella"? Odotetaanko jatkajalta samanlaista käyttäytymistä kuin edeltäjältään?
 • Henkilösuhteet
  Miten uusi ja vanha yrittäjä tulevat toimeen keskenään? Miten henkilökohtaisiin suhteisiin perustuvat asiakas-, sidosryhmä- yms. suhteet saadaan ylläpidettyä?
 • Koulutus
  Miten vanha yrittäjä siirtää tietotaitoaan uudelle yrittäjälle?
 • Aikataulut:
  Sukupolvenvaihdos on yleensä pitkä prosessi. Sitä ei toteuteta yhdessä yössä.
 • Sukupolvenvaihdoksen juridiset toimenpiteet
  Kauppa, lahjanluonteinen kauppa, lahja, yhtiökumppanuus, perintö, testamentti. Sukupolvenvaihdoksen veroseuraamuksia on syytä arvioida etukäteen.
 • Toiminnan jatkuminen
  Miten vanhan yrittäjän taitoja voidaan hyödyntää jatkossa? Jatketaanko yritystoimintaa vanhassa muodossa vai kehitetäänkö sitä?

Muita sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat perhe- ja henkilöstöasiat, yrityksen ilmapiiri, liiketoimintaympäristö ja yrityksen elinkaaren vaihe.

Sukupolvenvaihdoksen vaiheet

Sukupolvenvaihdos on usein pitkä prosessi, jota kannattaa suunnitella ja tarkastella vaiheittain:
 • Suunnitteluvaihe
 • Valmiuksien luonti
 • Vaihdos
 • Toiminnan jatkuminen

Suunnitteluvaiheessa on arvioitava edellä esitettyjen tekijöiden merkitystä ja vaatimuksia tulevassa prosessissa. Tämän jälkeen muutokselle on luotava sopivat olosuhteet ja toteutettava ne. Lopuksi yrityksen on pyrittävä jatkamaan toimintaansa suunnitellulla tavalla joko entisessä tai uudessa muodossa. Sukupolvenvaihdokseen voidaan sisällyttää yritystoiminnan luonteeseen liittyviä, merkittäviäkin muutoksia.

Veroseuraamukset

Veroseuraamusten arvioinnin tulee kattaa ainakin seuraavat tekijät:
 • Mitkä verot?
  Eri verolajien vaikutukset: Tulovero, varallisuusvero, leimavero, perintö- ja lahjavero, liikevaihtovero.
 • Kenen verot?
  Kaikkien sukupolvenvaihdoksen osapuolten verot: Yritysvarallisuuden luovuttaja, yritysvarallisuuden vastaanottaja, siirtyvä yritys.
 • Verojen vähennyskelpoisuus verotuksessa?
  Osa sukupolvenvaihdosprosessin yhteydessä maksettavista veroista on verotuksessa vähennyskelpoisia joko vuosikuluina tai poistoina. Suurin osa veroista on kuitenkin vähennyskelvottomia.
 • Verojen maksuajankohta?
  Sukupolvenvaihdos toteutetaan yleensä pitkällä aikavälillä, eikä eri aikoina tapahtuvia verojen maksuja voi esimerkiksi korkovaikutusten vuoksi verrata suoraan toisiinsa.
 • Veronmaksun varmuus?
  Osa sukupolvenvaihdoksen verovaikutuksista riippuu tulevaisuuden tapahtumista tai ratkaisuista, joiden todennäköisyyttä ei päätöksentekohetkellä tarkasti tiedetä. Maksuunpantavien verojen yksiselitteinen arviointi ei siten ole aina mahdollista.
 • Tarkastelujakson pituus?
  Sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä on tarkasteltava niin pitkäjänteisesti, että kaikki vaihdosprosessista aiheutuvat veroseuraamukset pystytään mahdollisimman hyvin ottamaan huomioon.

Vaihdosta ei aina voi tehdä hallitusti!

Sukupolvenvaihdosta kannattaa valmistella hyvissä ajoin. Tällöin muutos ei tule yllätyksenä, vaikka yrittäjä joutuisi lopettamaan toimintansa hyvinkin nopeasti. Riskitilanteita ovat esimerkiksi kuolema, onnettomuudet ja sairaudet. Hyviä riskienhallinnan välineitä tällaisiin tilanteisiin ovat:

 • Dokumentointi: Laita asioita paperille!
 • Perehdyttäminen: Perheenjäsenten ottaminen yritykseen kesätöihin jo nuorempana.
 • Tiedon- ja vastuunjako yrityksen muille työntekijöille.

Jos yrittäjän omat perheenjäsenet tai sukulaiset eivät ole halukkaita tai sopivia yrityksen toiminnan jatkamiseen, yrittäjän tulisi harkita myös seuraavia vaihtoehtoja:

 • Yrityksen myyminen
 • Yrityksen toiminnan lopettaminen
 • Toimitusjohtajan palkkaaminen.

Lisätietoja

Lisätietoja sukupolvenvaihdoskysymyksistä antavat tilitoimistot, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt ja veroviranomaiset.