Liikeriskit

Liikeriskit ovat olennainen osa yritystoimintaa. Menestyäkseen yrityksen on oltava valmis ottamaan riskejä. Pk-yrityksen riskikenttä on monimutkainen ja jokaiseen päätökseen sisältyy sekä mahdollisuuksia että uhkia. Yritys voi siis toimiessaan joko onnistua ja tehdä voittoa tai epäonnistua ja toimia tappiollisesti. Liikeriski on siten liikevoiton saamiseksi otettu tietoinen riski.

Liikeriskeillä tarkoitetaan henkilöstöön, markkinointiin, kysyntään, tuotantoon ja kustannuksiin liittyviä riskejä. Yrityksen toimintaympäristön muuttuessa muuttuu myös liikeriskien painopistealue.

Liikeriskit ovat olennainen osa yritystoimintaa. Menestyäkseen yrityksen on oltava valmis ottamaan riskejä. Pk-yrityksen riskikenttä on monimutkainen ja jokaiseen päätökseen sisältyy sekä mahdollisuuksia että uhkia. Yritys voi siis toimiessaan joko onnistua ja tehdä voittoa tai epäonnistua ja toimia tappiollisesti. Liikeriski on siten liikevoiton saamiseksi otettu tietoinen riski.

Menestynyt yritys on ottanut monta onnistunutta riskiä ja kääntänyt päätöksentekoon sisältyvät uhat mahdollisuuksiksi.

Liikeriskit kuuluvat liiketoimintaan

Toiminta on riskitöntä ainoastaan silloin, kun tehty päätös johtaa varmasti myönteiseen tulokseen. Liike-elämässä tällainen tilanne ei ole käytännössä mahdollinen.

Yrityksen riskit on perinteisesti jaettu vahinko-ja liikeriskeihin. Niiden välinen raja on usein häilyvä. Liikeriskeillä tarkoitetaan mm. henkilöstöön, markkinointiin, kysyntään, tuotantoon ja kustannuksiin liittyviä riskejä. Liikeriskien luonteeseen kuuluu, että yrityksen toimintaympäristön muuttuessa liikeriskien painopisteet saattavat muuttua hyvinkin nopeasti.

Liikeriskit

Mitä ovat liikeriskit?

Liikeriskeillä tarkoitetaan henkilöstöön, markkinointiin, kysyntään, tuotantoon ja kustannuksiin liittyviä riskejä. Yrityksen toimintaympäristön muuttuessa muuttuu myös liikeriskien painopistealue.

Seuraavassa on liikeriskien luonnetta valotettu esimerkein.

Liikeriskit liittyvät liiketoimintaan ja päätöksentekoon

 • Yritys palkkasi työntekijän, joka osoittautui työtehtäväänsä sopimattomaksi. Työsuhteen purkamisesta ja uuden työntekijän rekrytoinnista aiheutui yritykselle ylimääräistä työtä ja lisäkustannuksia.

Liikeriskit saavat alkunsa joko yrityksen omasta toiminnasta tai sen ulkopuolelta

 • Yritys menetti tärkeän työntekijänsä eikä kukaan osannut hoitaa tehokkaasti hänen työtään. Yrityksen toiminta häiriintyi ja haittasi useiden asiakassuhteiden hoitoa
 • Alihankkija ei toimittanut tuotteitaan ja yrityksen toiminta keskeytyi
 • Asiakkaan maksuhäiriöt aiheuttivat yritykselle luottotappioita

Liikeriskit ovat toimialasidonnaisia

 • Palveluyrityksen riskit ovat erilaisia kuin tuotantoyrityksen

Jonkun toisen vahinkoriski voi merkitä jonkun toisen liikeriskiä

 • Asiakkaan tehdas paloi ja kaupat peruuntuvat

Liiketoiminnan nelikenttäanalyysi SWOT

Nelikenttäanalyysi (SWOT) on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan analysointimenetelmä. Analyysin avulla voidaan selvittää yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Nelikenttäruudukon avulla yritys pystyy vaivattomasti arvioimaan omaa toimintaansa.

Yrityksen toimintaa voidaan arvioida monin eri tavoin. Keskeistä on aina selvittää sekä yrityksen nykytilaan että sen tulevaisuuteen vaikuttavat asiat. SWOT -analyysi on yksinkertainen tapa ryhmitellä yrityksen toimintaan vaikuttavia lukuisia tekijöitä havainnolliseen nelikenttämuotoon.

Strength = Vahvuus
Weakness = Heikkous
Opportunity = Mahdollisuus
Threat = Uhka

Nelikenttäanalyysi sisältää sekä yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien (nykytilanteen) että sen uhkien ja mahdollisuuksien (tulevaisuuden) analysoinnin. Yrityksen vahvuudet ovat niitä toimenpiteitä tai resursseja, joita yritys pystyy hyödyntämään. Heikkoudet puolestaan ovat tekijöitä, joita yrityksen täytyy parantaa pystyäkseen toimimaan tehokkaasti. Terve liiketoiminta on mahdollista vasta kun myös yrityksen tulevaisuutta vaarantavat uhat ja menestymistä edesauttavat mahdollisuudet tunnetaan.

SWOT-analyysin suorittaminen

Nelikenttäanalyysi sopii käytettäväksi kaikentyyppisissä yrityksissä ja organisaatioissa. Tarkastelu voi koskea joko koko yritystä tai yksityiskohtaisemmin jotakin yritystoiminnan osaa. Yksityiskohtainen tarkastelu on rajatumpi, eli kohteena voivat olla esimerkiksi markkinat, tuotteet tai henkilöstö. Parhaimmillaan SWOT-analyysi on yksinkertainen menetelmä, jota voidaan käyttää yrityksessä joko yksin tai ryhmässä työskennellen. Yksi hyvä tapa on, että jokainen tekee analyysin ensin yksin ja kirjaa nelikentän ruutuihin yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Tämän jälkeen kaikkien ajatukset kootaan ryhmätyönä yhteen. Tällaisella aivoriihi-menetelmällä kyetään yrityksen tila selvittämään mahdollisimman kattavasti.

Analyysin teossa kannattaa noudattaa seuraavia periaatteita:

 • Tee mahdollisimman yksinkertainen ja käytännönläheinen analyysi.
 • Pidä erillään nykytila (vahvuudet, heikkoudet) ja ne tekijät, jotka vaikuttavat tulevaisuudessa liiketoiminnan onnistumiseen (uhat, mahdollisuudet).
 • Pyri löytämään nelikentän jokaiseen ruutuun yritystäsi kuvaavia tekijöitä. Kirjaa kaikki mieleen tulevat asiat ruudukkoon. Mitä enemmän ideoita syntyy, sitä parempi.

SWOT-lomake on saatavana PDF-tiedostona.

Tätä sivua vastaava SWOT-ohje PDF-formaatissa.

Analyysistä päätöksiin

Analyysin jälkeen yrityksen on syytä käydä läpi jokainen nelikentän ruutu. Konkreettiset toimintaratkaisut kumpuavat näistä nelikentän ruutuihin kirjatuista asioista:

 • Vahvista vahvuuksia ja hyödynnä niitä jatkossakin.
 • Korjaa ja paranna löydettyjä heikkouksia. Kaikkia heikkouksia ei voida poistaa, mutta niiden vaikutusta pitää pyrkiä lieventämään.
 • Hyödynnä mahdollisuudet resurssien mukaisesti.
 • Varaudu uhkiin hyvällä suunnittelulla, jolloin ikävät asiat eivät tule yllätyksenä. SWOT -analyysin avulla yritys pystyy melko vaivattomasti ja nopeasti saamaan selville sekä yrityksen nykytilan että tulevaisuudessa kehittämistä vaativat seikat. Menetelmän suosio piilee juuri sen yksinkertaisuudessa.

Liikeriskien tunnistaminen

Yrityksen liikeriskien tunnistaminen pohjautuu sen toimintojen ja toimintaympäristöjen tarkasteluun. Parhaaseen tulokseen pääset kun riskitarkastelussa kiinnität huomiota toimialalle ja yrityksellesi ominaisiin riskeihin. Tässä apunasi toimivat tarkistuslistat, jotka kiinnittävät huomiota suomalaisille pk-yrityksille tyypillisiin liikeriskeihin.

Tärkeää on se, että riskejä peilataan yrityksen omiin riskeihin. On siis mietittävä, mitä yleisesti kuvatut riskit tarkoittavat omassa yrityksessä. Tarkistuslistoissa esitetty luettelo ei ole täydellinen, vaan kysymyssarjan tarkoituksena on myös herättää ajatuksia mahdollisista muista riskeistä, joita luettelossa ei mainita.

Tarkistuslistassa liikeriskejä tunnistetaan kolmen eri vaihtoehdon avulla. Vastaajan on arvioitava, mikä vaihtoehdoista lähinnä vastaa yrityksessä vallitsevaa tilannetta.

Ei riskiä

Kyseessä ei ole yritykselle merkittävä riski. Riski on niin pieni, että sillä ei ole merkitystä yritykselle tai kuvattu ongelma ei kuulu lainkaan yrityksen toimintaan ja toimialaan:"Tämä ei ole meidän toimintaamme kuuluva merkittävä riski".

Riski hallinnassa

Asia on ollut yritykselle merkittävä riski, mutta se on tällä hetkellä hallinnassa. Riskin seurauksia tai todennäköisyyttä on pienennetty. Yrityksellä on esimerkiksi varajärjestelmä tai tapahtuman todennäköisyyttä on vähennetty niin pieneksi kuin mahdollista."Riski on tiedostettu ja homma on hoidossa".

Riski hoidettava kuntoon

Kyseessä on merkittävä riski, joka vaatii lisäselvitystä tai välittömiä toimenpiteitä. Nämä riskit ovat joko aikaisemmin aiheuttaneet tai voivat tulevaisuudessa aiheuttaa yritykselle merkittäviä haittoja. On hyvä tarkastella myös sellaisia riskejä, joille yritys itse ei näytä voivan tehdä mitään kuten esimerkiksi lainsäädäntö ja verotus. Tällaisiinkin riskeihin voidaan varautua ja niiden muutoksia tulee seurata. "Tätä täytyy tarkastella lisää ja hoitaa asia kuntoon".

Keskeisiä riskienhallintatapoja

Liikeriskien hallinta

Riskienhallinta on liikkeenjohdollinen prosessi, jonka avulla yritys pyrkii minimoimaan riskeistä aiheutuvat menetykset ja toimimaan omalta kannaltaan mahdollisimman edullisesti. Keskeisiä riskienhallintakeinoja ovat riskin välttäminen, riskin pienentäminen, riskin siirtäminen ja riskin pitäminen omalla vastuulla.

Riskin välttäminen

Riskiä ei yleensä voida kokonaan välttää. Riskin välttäminen on usein mahdollista vain, jos kyseisistä toimista pidättäydytään kokonaan. Esimerkiksi vaarallisen kemikaalin käsittelyyn liittyvät riskit voidaan välttää siirtymällä turvalliseen kemikaaliin ja vientitoiminnan riskit voidaan välttää kokonaan toimimalla pelkästään kotimaassa.

Riskin pienentäminen

Riskin pienentäminen on olennainen osa riskien hallintaa. Riskiä voidaan pienentää vaikuttamalla tapahtuman todennäköisyyteen ja -seurauksiin. Toisin sanoen on pyrittävä vaikuttamaan siihen, että riski toteutuisi mahdollisimman harvoin ja jos se toteutuu, seuraukset olisivat mahdollisimman pienet. Ensisijaisesti olisi pyrittävä vaikuttamaan riskin todennäköisyyteen.

Riskin siirtäminen

Riski voidaan siirtää toiselle taholle sopimusteitse. Tyypillisiä sopimuksia ovat esimerkiksi kuljetus- ja alihankintasopimukset.Luotettavan ja ammattitaitoisen yri-tyksen kanssa voidaan tehdä sopimus riskin sisältävän työn suorittamisesta. Toinen mahdollisuus on vakuuttaminen. Vakuutusyhtiöillä on runsaasti erilaisia vakuutustuotteita pk-yritystenkin tarpeisiin. Vakuutusmaksujen suuruuteen voi vaikuttaa mm. omilla riskienhallintatoimenpiteillä, eli riskienhallinta on kannattavaa tälläkin tavalla. Liikeriskien kohdalla vakuuttaminen on harvoin mahdollista.

Riskin pitäminen omalla vastuulla

Riskit ovat osa yritystoimintaa. Osa riskeistä on sellaisia, että ne joudutaan tai ne kannattaa pitää omalla vastuulla. Niiden kanssa on osattava elää. Esimerkiksi sopimuksista tai vakuuttamisesta huolimatta osa riskeistä jää aina omalle vastuulle. Lisätietoja riskeistä ja niiden hallinnasta saat esimerkiksi tilitoimistoista, pankeista, vakuutusyhtiöistä ja yrittäjäjärjestöistä sekä viranomaisilta riippuen siitä, minkä tyyppinen riski on kyseessä.

Liikeriskin hallinnan 10 käskyä

 1. Huolehdi yrityksesi avainhenkilöistä
 2. Tee kirjallisia sopimuksia
 3. Varaudu vahinkojen varalle
 4. Selvitä säännöllisesti alihankkijoiden ja asiakkaiden luottokelpoisuus
 5. Vaali hyviä liikesuhteita
 6. Perehdy alan lainsäädäntöön ja standardeihin
 7. Hyödynnä ulkopuolisten asiantuntijoiden, kuten tilitoimiston, kauppakamarin, yrittäjäjärjestön, mainostoimiston ja markkinatutkimuslaitosten tarjoamia palveluja
 8. Pidä kiinni sopimuksista ja aikatauluista
 9. Tee asiat paremmin kuin kilpailijat
 10. Suojaa yrityksen tiedot ja osaaminen

Lue lisää aiheesta:

Aiheeseen liittyvää materiaalia tulostettavassa muodossa: