Sopimusrikkomukset

Joskus sopimuksissa ja sopimussuhteissa ilmenee ongelmia, vaikka sopimusten tekemiseen olisi panostettu ja laadittu hyviäkin sopimuksia. Mitä seuraa, ellei kaikki suju suunnitelmien mukaan? Asiat voivat mennä pieleen syystä tai toisesta, joten epäselvyyksiin ja ongelmatilanteisiin kannattaa varautua ennakolta.

Tee asianmukaisia ja riittävän kattavia sopimuksia. Ota sopimuksessa jo ennakolta huomioon esimerkiksi virheen ja viivästyksen tai takuukysymysten aiheuttamat ongelmat. Myös riitaisuuksien ja erimielisyyksien ratkaisemiseen kannattaa varautua ajoissa ja miettiä tarkoituksenmukaisia toimintatapoja asioiden selvittämiseksi.

Sopimusoikeuden mukaan molempien sopimusosapuolten on täytettävä sopimuksen ehdot. Jos toinen sopimuskumppani ei jostain syystä täytä velvoitteitaan, hän joutuu korvaamaan toiselle osapuolelle aiheuttamansa vahingon.

Tässä alempana on käsitelty sekä myyjän että ostajan sopimusrikkomuksia. Omissa kappaleissaan tarkastellaan virhettä, viivästystä ja ostajan sopimusrikkomuksia sekä erimielisyyksien ratkaisutapoja. Ongelmatilanteista esitetään tiiviisti sekä sopimuksen että kauppalain mukaiset määrittelyt.

Ks. tarkempia lisätietoja työkortista Sopimussakon tarkistuslista

Myyjän sopimusrikkomukset

Virheellinen tavara

Yritysten kannattaa varautua liiketoiminnassaan myös ongelmatilanteisiin. Mahdollisesta virheestä ja sen seuraamuksista on syytä sopia selkeästi osapuolten kesken. Kauppasopimuksen perusteella myyjän velvollisuus on luovuttaa ostajalle tavaraa tai palvelua, joka vastaa lajiltaan, määrältään laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan sitä, mistä on sovittu. Ellei muuta ole sovittu, virhettä tulkitaan myyjälle varsin ankaran kauppalain perusteella.

Virhe sopimuksen mukaan

 • Tavara/palvelu ei ole sopimuksen mukaista

Virhe kauppalain mukaan

 • Tavara ei sovellu siihen tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään
 • Tavara ei sovellu siihen erityistarkoitukseen, johon sitä oli tarkoitus käyttää - olettaen, että myyjä tiesi käyttötarkoituksen
 • Tavara ei vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut esittämällä mallin tai näytteen
 • Tavaraa ei ole pakattu asianmukaisella tavalla
 • Tavara ei vastaa niitä tietoja, joita myyjä on antanut ennen kaupantekoa tavaraa markkinoidessaan
 • Jos kaupan kohteena on palvelu, kauppalakia ei sellaisenaan voida soveltaa

Jos myyty tavara on virheellistä, on selvitettävä virheseuraamukset. Jos asiasta on sovittu, virheen seuraamuksia tulkitaan ensisijaisesti sopimuksen mukaan. Myyjä ei voi kokonaan poistaa kauppalain mukaista ankaraa virhevastuutaan, mutta voi sitä sopimuksella rajoittaa.

Jos virheseuraamuksista on sovittu, selvitä:

 • Onko sovittu sopimussakosta ja sakon maksimimäärästä
 • Onko välillisten vahinkojen korvaaminen rajattu
 • Onko sopimussakon lisäksi maksettava muuta korvausta
 • Onko sovittu takuusta/ takuuajasta/ takuumäärästä. Muista, että laissa ei ole määritelty takuuta eli sen antaminen on vapaaehtoista. Useimmiten takuu katsotaan hyvään kauppatapaan kuuluvaksi ja sitä voidaan käyttää kilpailu- ja markkinointikeinona.
 • Voidaanko virheen seuraamuksia sovitella

Virheseuraamukset selvitetään aina tapauskohtaisesti. Tulkintaan vaikuttavat mm. seuraavat asiat:

 • Mitä myyjän olisi pitänyt tietää tavarasta
 • Mitä ostajan olisi pitänyt tietää tavarasta
 • Olisiko virhe voitu löytää testaamalla ja kenen vastuulla testaaminen oli
 • Kenen velvollisuus oli ilmoittaa virheestä

Jos virheen seuraamuksista ei ole sopimuksessa sovittu, ne määritellään kauppalain mukaan:

 • Myyjä vastaa virheellisen tuotteen korjaamisesta tai toimittaa uuden tuotteen virheellisen tilalle
 • Ellei virheellistä tuotetta korjata tai korvata toisella, ostaja voi vaatia hinnanalennusta tai alennuksen sijaan kaupan purkua, jos virhe on olennainen
 • Muiden seuraamusten lisäksi ostaja voi vaatia vahingonkorvausta
 • Ostaja voi myös pidättäytyä kauppahinnan maksamisesta ainakin siihen asti, kunnes myyjä on korvannut virheen
 • Ostajan on ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa.

Ks. lisätietoja työkortista Sopimussakon tarkistuslista

Viivästynyt toimitus

Lähtökohtana kauppasuhteissa on, että myyjän on toimitettava sovittu tavara ostajalle oikein ja oikeaan aikaan. Ongelmatilanteisiin kannattaa kuitenkin varautua ennakolta, sillä aina toimitukset eivät syystä tai toisesta suju ongelmattomasti. Viivästystä tulkitaan ensisijaisesti sopimuksen mukaan, mutta sopimuksen puuttuessa tulkinta perustuu kauppalain säännöksiin.

Myyjän viivästys sopimuksen mukaan

 • Myyjä ei ole toimittanut sovittua tavaraa ostajalle sovittuna aikana

Myyjän viivästys kauppalain mukaan

 • Tavaraa ei ole luovutettu ostajalle lainkaan
 • Tai tavaraa ei ole luovutettu ostajalle ajallaan (vrt. nouto-, paikallis-, kaukokaupan ominaispiirteet)

Myyjä ei ole vastuussa viivästyksestä, jos se johtuu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta

Mikäli ostajan ja myyjän välillä on tehty sopimus, viivästyksen seuraamuksia tulkitaan sen mukaan. Sopimus on aina viivästyksen ja sen seuraamusten tulkinnan lähtökohta. Sopimukseen on aina syytä kirjata selkeästi toimitusaika ja viivästysten varalta asianmukainen sopimussakkolauseke. Sakon määrä ja maksuperuste on harkittava tarkkaan.

Jos viivästyksestä ei ole muuta sovittu, myyjän vastuuseen ja viivästyksen seuraamuskäytäntöön sovelletaan Kauppalain säännöksiä. Lain mukaiset seuraamukset ovat ankaria, joten yksityiskohtaisten, selkeiden sopimusten tekeminen kannattaa aina.

Ostajalla on mahdollisuus viivästyksen yhteydessä edellyttää myyjältä toimenpiteitä ja korvausvaateita:

Sopimuksen mukaan:

 • Myyjä joutuu maksamaan sopimukseen perustuvaa sopimussakkoa

Kauppalain mukaan:

 • Ostaja voi edellyttää, että myyjän on täytettävä sopimus
 • Ostajalla on oikeus purkaa kauppa
 • Ostaja voi vaatia vahingonkorvauksen maksamista
 • Ostaja voi pidättyä viivästyneen toimituksen maksusta
 • Ostajan ei tarvitse erikseen ilmoittaa viivästyksestä myyjälle

Ostajan sopimusrikkomukset

Myyjän on toimitettava ostajalle oikeaa tavaraa oikeaan aikaan. Mutta myös ostajalla on velvollisuuksia sopimuksen täyttämiseksi oikein ja ajallaan. Ostajan rikkoessa sopimusta omalta osaltaan, myyjällä on vastaavasti tiettyjä oikeuksia.

Ostajan velvollisuudet

Ostajan velvollisuus on maksaa sopimuksen mukainen kauppahinta oikein ja sovittuna aikana. Ellei ajankohtaa ole erikseen määritelty, hinta on maksettava myyjäpuolen sitä vaatiessa.

Ostajalla on velvollisuus myötävaikuttaa kauppaan ja täyttää sopimus omalta osaltaan oikein. Epäselvyyksien välttämiseksi myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet on määriteltävä selkeästi. Asianmukaiset toimitusehdot ja -lausekkeet selkiyttävät mm. vaaranvastuun siirtymistä myyjän ja ostajan välillä.

Kauppalain mukaan ostajalla on velvollisuus noutaa tai vastaanottaa myyty tavara. Velvoitteen rikkomiseen ei liity erityisiä seuraamuksia. Ellei tavaraa vastaanoteta ajoissa, joudutaan selvittämään tavaran huolenpitoon liittyviä säännöksiä. Vaaranvastuu tavarasta siirtyy yleisimmin ostajalle, jos vastaanottaminen tai noutaminen hänen takiaan viivästyy.

Ostajan sopimusrikkomuksiksi katsotaan seuraavat tilanteet:

 • Ostajan sopimusrikkomuksesta ja maksuviivästyksestä on kyse silloin, kun ostaja ei maksa myyjän edellyttämää maksua lainkaan tai ei ole aikonutkaan sitä maksaa.
 • Ostaja maksaa kauppahinnan virheellisesti tai viivästyneenä.
 • Ostaja laiminlyö myötävaikuttamisvelvollisuutensa kaupan syntyyn. Ostajan on täytettävä sopimusehdot omalta osaltaan. Tämä myötävaikutusvelvollisuus koskee tavaran luovutusta edeltävää aikaa eli esim. ostajan velvollisuutta toimittaa raaka-ainetta, komponentteja, selvityksiä tms. myyjälle. Ellei ostaja täytä velvollisuuttaan, myyjän on usein aiheellista olettaa, että myös maksun suorittaminen tuottaa ostajalle vaikeuksia.

Ostajan sopimusrikkomuksen yhteydessä myyjällä on seuraavat oikeudet:

 • Myyjällä on oikeus edellyttää kaupassa pysymistä ja vaatia ostajaa maksamaan sovittu kauppahinta sekä viivästyskorkoa. Poikkeuksena tilanteet, joissa ostajan suoritukselle on voittamaton este tai velvollisuuden täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia. Myyjä voi ryhtyä viivästyksen yhteydessä oikeudellisiin perimistoimiin. Korkolaissa on säännös viivästyskorosta. Jos sitova eräpäivä on ennalta sovittu, viivästyskorko alkaa juosta heti viivästyksen alkaessa.
 • Myyjä voi tietyin edellytyksin vaatia myös kaupan purkamista. Viivästyksellä on tällöin oltava myyjän kannalta olennainen merkitys. Edellytyksenä on myös, että ostaja ei ole saanut tavaraa hallintaansa eikä maksua ole suoritettu. Myyjällä ei yleensä ole kaupan purkuoikeutta, eli ostaja korvaa viivästyksen pääasiassa maksamalla viivästyskorkoa. Jos ostaja torjuu tavaran tai jos myyjä on pidättänyt itsellään purkuoikeuden, kauppa voidaan purkaa.

 • Myyjällä on lisäksi mahdollisuus vaatia ostajalta vahingonkorvausta. Vahingonkorvausta voi vaatia vain, jos myyjän kärsimä vahinko on viivästyskorkoa suurempi. Kun myyjällä on oikeus kaupan purkamiseen, hän voi vaatia lisäksi vahingonkorvausta esim. sopimusrikkomuksen aiheuttamista menoista, hinnanerosta ja saamatta jääneestä voitosta. Ostajan vahingonkorvausvelvollisuus koskee kaikkea myyjälle aiheutunutta vahinkoa, eli välillisiä ja välittömiä vahinkoja ei erotella.