Rikosriskit

Onko yrityksesi rikoksentekijälle helppo kohde? Rikosriskejä voidaan hallita ennaltaehkäisevän kartoituksen ja toimintasuunnitelman avulla. Rikosten ennaltaehkäisy on aina kannattavampaa kuin jo tapahtuneiden vahinkojen selvitys. Useat rikokset vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen ja tuottavuuteen.

Rikos johtaa aina yrityksen kannalta negatiivisiin seurauksiin. Rikokset voivat kohdistua yritykseen tai sen henkilöstöön, mutta myös yritys voi toiminnassaan syyllistyä rikokseen.

Useat yrityksiin kohdistuneista rikoksista ovat asianomistajarikoksia, jolloin rikoksen kohteeksi joutuneella on näyttövelvoite. Teknisten turvallisuusratkaisujen avulla voidaan todentaa tapahtuneet teot sekä niiden tekijät.

Rikokseen liittyy myös vahingonkorvaus, jonka tarkoituksena on korvata materiaaliset vahingot sekä myös rikosprosessista aiheutuneet kustannukset. Useissa tapauksissa rikoksen välilliset kustannukset ja muut seuraukset ovat huomattavasti suuremmat kuin itse teon aiheuttamat vahingot. Myös yritys voi joutua korvausvastuuseen syyllistyessään rikokseen (ympäristörikokset, rahanpesu, jne) jolloin yhteisösakko voi olla jopa 800.000 euroa.

Aiheeseen liittyvää materiaalia tulostettavassa muodossa:

Rikosriskien ennaltaehkäisy

Suurin osa yrityksiin kohdistuneista rikoksista on ennalta suunniteltuja. Tärkein rikoskohteen valintaan vaikuttava tekijä on se, että poistetaan rikoksentekomahdollisuus ja lisätään kiinnijäämisriskiä.

Rikoksen ennaltaehkäisy on taloudellisempaa kuin vahinkojen selvittäminen.

 • Rakenteellisen turvallisuuden avulla voidaan vaikuttaa yritykseen kohdistuvien murtojen, vahingontekojen sekä asiattomien henkilöiden aiheuttamiin vahinkoihin (lukot, kalterit, murtosuojaus, kiinteistövalvonta, jne.).
 • Turvallisuusvalvonnan avulla kyetään seuraamaan ja todentamaan tiloissa sekä tietojärjestelmissä liikkuneet henkilöt (kulunvalvonta, vartiointi, tietojärjestelmien lokitiedot, jne.).
 • Henkilöstön tietoisuus ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja eri riskeistä (koulutus, ohjeet, yhteiset toimintatavat) lisää työviihtyvyyttä sekä vähentää rikoksien aiheuttamia pelkoja ja muita epävarmuustekijöitä.

Rikosriskien hallinta

Työkortin rikosriskit on luokiteltu rikoslajeittain yrityksen lähtökohdista katsoen. Luokittelu kattaa yrityksiin kohdistuvat rikokset. Useat rikokset vaikuttavat moniin toimintoihin, joten yrityksen tulee myös arvioida miten rikos vaikuttaa muihin osa-alueisiin (yritysvakoilu => tieto, toiminta, yrityskuva, tuotteet ja palvelut, asiakkaat ja sidosryhmät).

Yrityksen operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja, joka on usein asianomistajan roolissa rikostapauksissa. Toimitusjohtajan vastuiden hallinta edellyttää myös tietoisuutta siitä, mitkä ovat yritykseen kohdistuneet rikosriskit sekä mitä toimenpiteitä yrityksessä on tehty niiden poistamiseksi, vähentämiseksi tai siirtämiseksi. Toimitusjohtaja viime kädessä vastaa kaikista yrityksen toiminnoista, myös rikostapauksissa. Johdon tulee varata tarpeelliset resurssit rikosriskien hallintaan sekä vastuutettava ja perehdytettävä henkilöstöä riittävässä määrin rikosriskien torjuntaan.

Rikoksen tapahduttua

Jos epäilet yrityksesi joutuneen rikoksen kohteeksi (esim. tietorikokset, kavallukset, petokset, jne.)
 • Ota yhteyttä poliisiin tai ulkopuoliseen rikosturvallisuuden asiantuntijaan.
 • Ilmoita tapahtuneesta poliisille ja vakuutusyhtiölle ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan.
 • Laadi suunnitelma tiedottamistoimenpiteistä.
 • Selvitä rikoksesta aiheutuneet vahingot ja ryhdy toimiin rikoksen vaikutusten vähentämiseksi.
 • Selvitä miten rikos olisi voitu estää.
 • Selvitä rikoksesta aiheutuneet suorat ja välilliset kustannukset.
 • Dokumentoi yrityksesi rikoshistoria.

Käytä hyväksesi asiantuntijoita

Teknisen valvonnan suunnittelu kannattaa jättää asiantuntijan tehtäväksi. Käytä luotettavia turvallisuusalan liikkeitä, joista on saatavissa tietoa lukuisista alan oppaista. Määrittele asiantuntevalle urakoitsijalle tarkkaan suojaustarve ja suojaukselle asetettavat rajoitukset. Ota selvää eri suojaustavoista ja eri järjestelmien hinnoista. Mieti:

 • Missä sijaitsevat yrityksen toiminnan kannalta kriittisimmät kohdat tai tiedot?
 • Mitä yrityksessä tapahtuu työajan jälkeen? Onko työntekijöillä esimerkiksi lupa pestä iltaisin autojaan yrityksen tiloissa
 • Kenellä on lupa kulkea ja missä?
 • Kuka toimii yrityksen turvallisuusvastaavana? Valvontajärjestelmä vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja seurantaa. Ilmoita havaitsemistasi vioista välittömästi. Vartiointiliikkeiden vartiointi- ja rahankuljetuspalvelut täydentävät teknistä suojausta ja lisäävät turvaa rikosriskejä vastaan.

Lisätietoja

Finanssialan keskusliitto on julkaissut rikosten torjuntaan liittyvää materiaalia. Kannattaa myös tutustua eri vakuutusyhtiöiden ohjeisiin.

Riskosuhripäivystys antaa tukea rikoksen uhriksi joutuneille.

Asiantuntevaa apua saa myös poliisilta ja vakuutusyhtiöistä.